ساختار فصل‌های پایان‌نامه، جامعه و نمونه آماری پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی

 

ارزش یک ویژگی=اهمیت آن ویژگی از نظر مصرفکننده+(اهمیت – رضایت مصرفکننده از وضعیت فعلی آن ویژگی)
۱-۹-۳ . صنعت گردشگری
۱-۹-۳-۱٫ تعریف مفهومی
در باب گردشگری تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران بیان شده است.بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار ودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.(سازمان جهانی گردگشری،۱۹۹۳، ۱-۱۰)
صنعت گردشگری همانند سایر منابع اقتصادی از قوانین و نظریه های تجارت بین المللی پیروی میکند و این اتفاق نظر در ادبیات اقتصادی وجود دارد که کشورهای بهره مند از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، در صادرات خدمات گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هستند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و محیطی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی را در توسعه ی ملی ایفا نماید(معصومی،۱۳۸۵، ۱۰).
۱-۹-۳-۲٫ تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل به ترتیب ۸ فرصت و ۱۱ ویژگی شناسایی شده است که در پرسشنامه با دو معیار اهمیت و رضایت مورد پرسش قرار گرفتهاند.
۱-۱۰٫ ساختار فصل‌های پایان‌نامه
پایان نامه در ۵ فصل، تدوین و ضمائم پس از پایان فصل پنجم آورده می شود.
فصل اول: کلیات پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع، سوال یا سوالات پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان پژوهش و چارچوب نظری پژوهش می باشد.
فصل دوم :مروری بر پیشینه
فصل دوم شامل: مقدمه، تاریخچه موضوع، تعاریف و مفاهیم، مدل‌ها و سایر مباحث مرتبط با موضوع بوده، در پایان فصل تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و پایان فصل با یک جمع‌بندی خاتمه می‌یابد.
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
این فصل شامل: مقدمه، موضوع پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارگردآوری داده ، ارائه مدل و جمع بندی فصل می‌باشد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص داشته و شامل: مقدمه، و جمع‌بندی فصل می باشد.
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات
این فصل شامل :مقدمه، خلاصه نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات کاربردی، پیشنهادات پژوهشی، محدودیت‌های پژوهش و جمع‌بندی فصل می‌باشد.