سازمان امور مالیاتی، تجزیه و تحلیل داده، پیشنهادات کاربردی


 

جدول 4-13 آمار تک نمونه‌ای برای اثر اجتماعی 56
جدول 4-14 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای اثر اجتماعی 56
جدول 4-15 آمار تک نمونه‌ای برای شرایط تسهیل‌کننده 57
جدول 4-16 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای شرایط تسهیل‌کننده 57
جدول4-17 آمار تک نمونه‌ای برای خودکارآمدی 58
جدول 4-18 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای خودکارآمدی 58
جدول 4-19 آمار تک نمونه‌ای برای اضطراب 59
جدول 4-20 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای اضطراب 59
جدول 4-21 آمار تک نمونه‌ای برای نیات رفتاری برای استفاده 60
جدول 4-22 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای نیات رفتاری برای استفاده 61
جدول 4-23 رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر مالیات‌ستانی الکترونیک 62
جدول 4-24 نتایج بررسی فرضیات تحقیق 62
چکیده
یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طراحی و اجرای صحیح وصول مالیات به عنوان یک منبع درآمدی گسترده، روی آوردن به سمت فناوری‌های جدید الکترونیکی می‌باشد. هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش‌ها در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی در ایران است.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی پیمایشی است هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در مجموع 278 پرسشنامه تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و با بهره‌گیری از آزمون‌ تی انجام شد. نتیجه آزمون فرضیه‌ها بدین صورت بود که فرضیه‌های مربوط به انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری و نیات رفتاری برای استفاده تایید و فرضیه‌های مربوط به اثر اجتماعی، تسهیلات، خودکارامدی و اضطراب رد شدند. هم‌چنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس بدین صورت بود که نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش بالاترین اولویت را در اثرگذاری بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی برای اداره امور مالیاتی و هم‌چنین پیشنهاداتی برای پزوهش‌های آتی ارائه شد.
واژگان کلیدی: مالیات، مالیات‌ستانی سنتی، مالیات‌ستانی الکترونیکی.
فصل اول
کلیات پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه