سازمان بهداشت جهانی، تعریف کیفیت زندگی، رضایت از زندگی

 

لیوبومیر سکی ،شلدون و شید ۴(۲۰۰۵) شادکامی را تجربه احساس نشاط ،خوشنودی و خوشی نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب ،یا معنا و با ارزش برابر در نظر گرفته اند. طبق این تعریف مشخص می شود که شادی یک پدیده ذهنی و درونی است. دونوو و کوپر (۱۹۹۸) در یک پژوهش فرا تحلیل ،مهم ترین ویژگی شخصیتی افراد شادی را عاطفه مثبت و عزت نفس گزارش نموده اند.
کیفیت زندگی:
فارنز و پاورس(۱۳۸۳به نقل از رئیسی) کیفیت زندگی را رضایت یا عدم رضایت از ابعادی از زندگی فرد دانستند که برای او مهم می باشد.
سل و تالسکی(۱۳۸۵به نقل ازعابدی)کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با آنچه ایده آل یا ممکن می پندارد ،تلقی کردند. برخی از محققان این واژه را پیچیده تر از آن دانستند که بتوان آن را در یک جمله یا عبارت توصیف کرد.
سازمان بهداشت جهانی (who) در سال ۲۰۰۰ این مفهوم را به اینصورت تعریف کرده است :کیفیت زندگی ،درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ. سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویت هایشان می باشد، پس کاملا فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگیشان تاثیر دارد (نل ۴،۱۹۹۳).
زان ۵در سال ۱۹۹۸ کیفیت زندگی را درجه رضایت در تجارب زندگی فرد می داند. وی می گوید کیفیت زندگی شامل رضایت از زندگی در تصور از خود ،و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است.
به رغم آنکه توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ،پژوهشگران به سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن ،ذهنی بودن و پویا بودن اتفاق نظر دارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و روحی است. این ویژگی با تعریفی که امروزه از سلامتی داریم منطبق است آنجا که سلامتی را رفاه کامل جسمی و روانی ،اجتماعی و معنوی می دانیم.(سلامت، ۱۳۸۸).
صمیمیت:
صمیمیت نزدیکی راطه عاطفی ،معنوی ،عقلانی و جنسی می باشد. صمیمیت یک هدف نیست بلکه فرایندی است که در طول زمان بوجود می آید (شفر و اولسون،۱۹۸۱)
اشمن و کلارک۲(۱۹۸۷) به نقل از استنلی و همکاران۳(۱۹۹۵) بیان کرده اند که صمیمیت به هرگونه رابطه یا دوستی که در بردارنده گرمی ،باز بودن و سهیم شدن غیر رسمی اشاره دارد.
وارینگ۴(۱۹۸۰) به نقل از نظری (۱۳۸۶) صمیمیت در زوجها را ترکیبی از هشت عنصر زیر می داند.
۱-عاطفه: یعنی زوجها به چه میزان احساسات و عواطف خود را به صورت راحت برای یکدیگر بیان می کنند.
۲-بیانگری: زوجها تا چه حد در افکار عقاید و نگرشهای خود را به یکدیگر ابراز می کنند.
۳-سازگاری: میزان همکاری صمیمانه زوجین با هم
۴-همبستگی: میزان تعهد ی که زوجین نسبت به هم احساس می کنند.
۵-حل تعاض: تا چه حد زوج می تواند اختلاف نظرهای خود را با هم حل کنند.
۶-خود خود مختاری: تا چه حد زوجین برای ارتباط با اعضای خانواده و دوستان احساس استقلال می کنند.
۷-رابطه جنسی: میزان رضایت از رابطه جنسی با همسر
۸-هویت: میزان اعتماد به نفس و عزت نفس زن و شوهر