سازمان مورد مطالعه، دوره های آموزشی، دوره های آموزش


 

شکل (۲) چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم
مقدمه
علمای معاصر بر این اعتقاد هستند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر و جامعتراز پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است تصور این امر که در چنین زمان کوتاهی علوم بشری به این حدپیشرفت کرده است باعث شگفتی است.اما اگر توجه شود که استفاده از روش صحیح تحقیق علمی نیز قدمتش بیش از یک قرن نیست این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که این توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفا مدیون و مرهون به کاربردن روشهای دقیق و صحیح تحقیق بوده است که برای مطالعه آنها سبک و روش معینی اتخاذ گردید .این کوشش به تدریج از زمان تفکیک این علوم آغاز گردید و غنچه های آن در اوایل قرن هفدهم میلادی شکوفا گردید(طاهری،۱۳۷۷،ص۴)
در این فصل مراحل روش تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و هدف اصلی از بیان آن ،ایجاد امکان به منظور تکرار یا ادامه تحقیق در زمینه نیازسنجی آموزشی است.البته در کنار آن ،شناساندن روش های تحقیق به کار گرفته شده است،آزمودنیها و چگونگی گزینش آن،روشهای جمع آوری اطلاعات و…..غیره تشریح خواهد شد.
روش تحقیق
روش به کاربرده در این تحقیق روش توصیفی- کاربردی از نوع زمینه یابی است،توصیفی است زیرا که به شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی می پردازد و همچنین کاربردی است زیرا که هدفش کاربرد نیازهای آموزشی است که در اولویت قرار گرفته است.
از آنجاییکه طرح مذکور از دو قسمت اساسی نیازسنجی و تدوین دوره های آموزشی کارکنان تشکیل شده و بدین منظور روش اجرای تحقیق در دو مرحله جداگانه صورت می گیرد.
الف:مرحله نیازسنجی
به منظور شناسایی نیازهای واقعی کارکنان سازمان در رشته های گامهای اساسی زیر برداشته شد:
۱- مطالعه طرح تحقیق و تنظیم فعالیتهای مختلف تحقیقی
بدین منظور طرح تحقیق و مراحل مختلف آن طرح که در طرح تحقیق به آن اشاره شده است سازماندهی و تنظیم گردید.
۲- آماده سازی فرمت مصاحبه
از آنجا که قصد اصلی از مصاحبه استخراج نیازهای آموزشی بوده بدین منظور سوالت مصاحبه با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تهیه کرده و سپس از اعضای هیات علمی و مدیران و کارشناسان و صاحبنظران در هر رشته شغلی مصاحبه صورت پذیرفته است.
۳- مطالعه اهداف و سیاست و خط مشی سازمان
بدین منظور اهداف و خط مشی های سازمان مورد مطالعه قرار گرفت.تا اینکه نیازهای آموزشی استخراج شده همسو با اهداف و سیاست سازمان صورت گیرد.
۴- بررسی و تجزیه و تحلیل شرح وظایف هر شغل
تجزیه و تحلیل شرح وظایف یکی از کانالهای استخراج نیازها بوده است.وبر اساس شرح وظایف هر یک از شغلها نیازهای آموزشی مناسب با آن شغل پیش بینی گردید.