سازمان های دانش بنیان

 

جمع آوری و به کار بردن دانش و اطلاعات جدید برای موفقیت سازمان ضروری می باشد .
آن ها منعطف و انطباق پذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند .
آن ها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان ، عرضه کنندگان و شرکای استراتژیک خود ، کالاها و خدماتی تولید می کنند که منطبق با نیاز مشتریان می باشد .
در سازمان های دانش بنیان ،‌ جریان دانش مهم تر از جریان مالی است : افراد ایجاد کنندگان درآمد هستند ، نه عاملان ایجاد هزینه .
روابط با مشتریان به صورت یک طرفه و بازار محور نمی باشد ، بلکه به صورت شراکتی می باشد که درآن ، راه حل ها به صورت دو طرفه تعیین می شوند.
تعادل قدرت تغییرکرده است ، زیرا کارکنان دانشی در زمینه های فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و به مشتریان نزدیک تر می باشند.
عامل اصلی تولید یعنی خلاقیت کارکنان ، در آشوب ( هرج و مرج ) رشد می کند .
کنترل جریان اطلاعات به عنوان ابزار اصلی قدرت در سازمان می باشد .
سیستم اطلاعات مدیریت ، جریان های دانش را گزارش نمی کنند و هنگامی که نتایج مالی به دست شما می رسند ، قدیمی شده اند .
پایگاه قدرت مدیران ، سطح دانش آن ها می باشد . نقش آن ها از سرپرستی زیر دستان به حمایت از همکاران تغییر کرده است .
سیستم های اطلاعات مدیریت آن ها ، شایستگی ، ارزش افزوده ،‌ جریان های دانش ، تصور مشتری و نگرش کارکنان را گزارش می کند. این اطلاعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی می باشد . مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمی کنند ، بلکه فضائی را که دانش در آن ایجاد می شود مدیریت می کنند. این فضا ، ‌فرهنگ ناملموس و محیط ملموس می باشد.
فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت می کند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش ، پاداش می گیرند .
مدیریت عالی ، اعتماد را به عنوان عامل تسهیم دانش می داند و سرمایه گذاری جهت ایجاد اعتماد یکی از الویت های اصلی آن ها می باشد . احتکار دانش واطلاعات برای ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ناپسند بوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداش های مادی پرداخت می شود .
فرهنگ باز در سازمان های دانش بنیان از طریق طراحی اداره مورد حمایت قرار می گیرد . مدیران عالی در طبقات بالا پنهان نیستند ، بلکه میزهای خود را در همان طبقاتی که کارکنان دانشی هستند قرار می دهند ، زیرا آن ها ارزش شبکه های رسمی اطلاعات را شناخته اند. فضاها برای ایجاد دانش استفاده می شوند .
جدول (۲-۲)ویژگی های جوامع صنعتی و دانشی(رمضان وحسنوی،۱۳۹۰)
دیدگاه
موضوع
دیدگاه صنعتی