سازگاری اجتماعی، آموزش کارکنان، سیاست گذاری

دانلود پایان نامه

 

الف- سزادهی و مجازات این هدف مورد نظر مکاتب عدالت مطلقه ی حقوق جزاست .
ب- انتقام ، کفاره ی جرم تشفی خاطر زیادندیده : این کارکرد نیز به طور سنتی مورد توجه نظام های جزایی و خصوصاً نیروهای پلیس بوده است .
ج- اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی: این هدف از رویکردهای مدرن اجرای کیفر سلب آزادی و اهداف اصلی زندان هاست .
د- پیشگیری که خود شامل1- پیشگیری اولیه ی سایرین( ارعاب) 2- پیشگیری دومین یا پیشگیری از تکرار جرم
3-اهداف خاص عینی زندان در قالب وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شامل :
الف- نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور کتبی مقام های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط
ب- اداره ی کلیه ی امور زندان هاو مراکز حرفه آموزی و اشتغال ، بازداشتگاه ها و مراکز تامینی و تربیتی کشور و موسسه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته
ج- ایجاد مراکز حرفه آموزی و اشتغال ، زندان ها ، بازداشتگاه ها و موسسه های صنعتی ، کشاورزی ، و خدماتی و سایر موسسه های لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان .
د- انجام تحقیقات و پژوهش های نوین کیفر شناسانه به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی
هـ- تعیین خط مشی ، اداره و نظارت بر اجرای کلیه ی امور مربوط به زندان ها و موسسه ها و مراکز وابسته به آن
و- تهیه ی پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز و پیشنهاد آن به مراجع قضایی صلاحیت دار
ز- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح ، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان
ح- انجام خدمات مشاوره ای و نیز کمک و مساعدت مردمی، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کار گیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان
ط- جذب هر گونه کمک از قبیل کمک های مردمی ، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کار گیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان
ی- سیاست گذاری و برنامه ریزی کلیه ی امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی محکومان و خود کفایی مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان ها و موسسه های وابسته
ک- تهیه ی آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاتگذاری ها و مطالعات کیفر شناسانه و انتشار آن ها به صورت سالنامه ی آمار کیفری
ل- تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط عفو و ارایه ی آن به هیات عفو
ن- برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاه های مربوط و سرانجام
ص – آموزش کارکنان همسو با موازین کیفر شناسی نوین و سیاست های توسعه ی قضایی قوه ی قضایی
ب :تاریخچه شکل گیری سازمان زندان ها پس از پیروزی انقلاب

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.