سبکهای مدیریت تعارض، ابزارهای اندازهگیری، جمع بندی پیشینه


 

نتایج پژوهش فرزامیخواه و همکاران(1386) تحت عنوان «بررسی رابطه بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستان های شهر بجنورد» نشان می دهد که بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه میزان آگاهی مدیر و شناخت وی نسبت به خود افزایش می یابد، موجب استفاده مناسب تر از استرانژی های مدیریت می شود و همچنین هر اندزاه مدیر رفتار خود را متناسب با وضعیت خاص و با نیازهای زیردستان منطبق سازد به همان اندازه در سلامت سازمان موثر خواهد بود.
2-4-3. جمع بندی پیشینه مورد بررسی
در قریب به اتفاق پژوهشهای انجام پذیرفته در زمینه ترفندهای مدیریت تعارض، به ترفندهای مدیریت تعارضی که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است، اشاره شده و همچنین در اغلب این پژوهش ها سبکهای مدیریت تعارض در سه ترفند کلی عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که از بررسی ادبیات مربوط به خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض مشهود است در بین پژوهشهای داخلی، جز در دو مورد، این دو متغیر(خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض) در ارتباط با هم مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. نتیجه جستجو و بررسی پیشینه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر در جستجوی پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشی که خویشتن شناسی و راهبرهای مدیریت تعارض را در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد مشاهده نشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه
استفاده از روشهای علمی در انجام کارهای تحقیقی موجب میگردد تا نتایج حاصل از آنها با اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. لذا لازم است محقق روشی را که در انجام کار تحقیقی خود از آن استفاده نموده بیان نماید. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این فصل ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش توضیح داده شده است، سپس جامعه آماری و نمونه آماری معرفی خواهد گردید، آنگاه ابزارهای اندازهگیری و در نهایت شیوه تجزیه وتحلیل دادهها معرفی می گردد.
3-2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از آنجا که رابطه خویشتنشناسی مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ترفندهای مدیریت تعارض مورد بررسی قرار میدهد؛ از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شود برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار میدهند (خاکی ،1387،ص 202). این تأکید، بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (سرمد ودیگران ،1376،ص 79). برحسب نحوه گردآوری داده ها نیز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. زیرا،که این مطالعه به توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها میپردازد.
3-3. مدل مفهومی متغیرهای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی زیر، رابطه خویشتن شناسی با ترفندهای تعارض، بطور کلی، و با هر یک از ترفندهای مدیریت تعارض بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مدل زیر سبکهای همکاری و توافق در یک ترفند کلیتر(راهحل گرایی)، سبک سازش و اجتناب در یک ترفند (عدم مقابله) و سبک رقابت نیز به تنهایی به عنوان یک ترفند (کنترل) مورد نظر قرار گرفته است.
هر یک از متغیر های پژوهش حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازهگیری قرار خواهد گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.
خویشتن شناسی
ترفندهای مدیریت تعارض
ترفند کنترل
ترفند راهحل گرایی