سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود، بورس اوراق بهادار تهران، روش تجزیه و تحلیل داده

 

۱-۷-۲-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش معیارهای ناهمگونی شرکتها است. برای تعیین ناهمگونی شرکتها از برخی از ویژگیهای شرکتها به شرح زیر استفاده‌شده است:
اندازه شرکتها: عبارت از لگاریتم طبیعی کل فروش شرکتها است.
سرمایه های انسانی شرکتها: در این پژوهش قابلیت‌های مدیران شرکتها به عنوان معیاری از سرمایه های انسانی آنها استفاده‌شده است.
محدودیت در تأمین مالی: برای تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی کاپلن و زینگالس (۱۹۹۷) (KZ) بومی شده بهوسیله تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده‌شده است.
۱-۷-۲-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته پژوهش حاضر میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود بهوسیله شرکتها است. در این پژوهش مشابه پژوهشهای پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) از معیار نسبت کل داراییهای نامشهود شرکتها به‌کل داراییهای آنها برای اندازه گیری میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود استفاده‌شده است. این معیار استفاده‌شده در این پژوهش، به عنوان معیاری برای اندازه گیری شدت سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود است.
۱-۷-۲-۳ متغیرهای کنترلی
در پژوهش حاضر، مطابق با پژوهش آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) از متغیرهای عمر شرکتها، نقدینگی کوتاه مدت به‌کل داراییها و میزان سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته‌شده‌اند.
۱-۷-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش
دوره موردمطالعه یک دوره زمانی ده‌ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ است. شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شد:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی موردنیاز به منظور استخراج داده های موردنیاز در دسترس باشد.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.
با توجه به بررسیهای انجام‌شده، تعداد ۱۶۱ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۱ حائز شرایط فوق بوده و موردبررسی قرارگرفته است.
۱-۷-۴- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی چندمتغیره و …) استفاده شده است. در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا با بهره گرفتن از نرمافزار Excel-2007 متغیرهای پژوهش از روی‌داده‌های خام آماده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزارهای SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ تجزیه و تحلیل انجام‌شده است.
۱-۸- استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش