سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران

 

همچنین، انجام پژوهش در رابطه با ناهمگونی شرکتها و میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود و آثار آن می‌تواند برای مسئولان بورس اوراق بهادار در تغییر احتمالی رویه‌های موجود و همچنین برای سرمایهگذاران و مدیران در تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سودمند باشد. به هر حال از نظر هر دو گروه مدیران و سیاستگذاران دستیابی به درک واضحی از آنچه تمایل شرکتها به سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود را تعیین میکند، میتواند از اهمیت اساسی برخوردار باشد. افزون بر این، با توجه به رشد و رونق چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌های اخیر و نیز استفاده از داراییهای نامشهود و ناهمگونی شرکت، انجام یک پژوهش و سنجش دقیق که آثار ناهمگونی شرکت بر سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود را بررسی کند، ضروری به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، با توجه به این‌که تاکنون در ایران پژوهشی که بیانگر اثرات ناهمگونی شرکت بر میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود باشد در ادبیات حسابداری مشاهده نشده است، با این پژوهش میتوان به اهمیت ناهمگونی شرکتها در رابطه با بحث سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود دست یافت.
۱-۴- اهداف پژوهش
با توجه به این‌که داراییهای نامشهود به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها و موفقیت آنها مطرح‌شده است، راهکارهای افزایش سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در حال حاضر تبدیل به یک مسأله مهم و گسترده در تصمیمگیریهای اقتصادی، پژوهشها و مباحث حرفهای شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر بر آن است که الگوهای ناهمگونی شرکتها در میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار دهد و در صورت وجود این پدیده از آن به عنوان معیاری مناسب در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریتی استفاده کند. به عبارت دیگر، با انجام این پژوهش رابطه بین داراییهای نامشهود و ناهمگونی شرکتها بررسی میشود. اندازه یکی از ویژگیهایی مهمی است که صرفنظر از صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند، ممکن است تأثیری مثبت بر تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود داشته باشد. همچنین، شرکتهایی که سرمایه های انسانی بیشتری دارند، تمایل دارند تا بیشتر در داراییهای نامشهود سرمایهگذاری کنند. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی این عوامل بر میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شرکتها است.
۱-۵- سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از این‌که: آیا بین ناهمگونی شرکتها و میزان سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در داراییهای نامشهود رابطه معناداری وجود دارد؟ بنابراین، در خصوص دستیابی به پاسخی برای سؤال اصلی پژوهش، میتوان سؤالهای فرعی را به صورت زیر مطرح کرد:
آیا بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و اندازه شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و سرمایه های انسانی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۶- فرضیه های پژوهش
این پژوهش تمرکز بر ویژگیهایی از ناهمگونی شرکتها دارد که می‌توانند بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود تأثیر بگذارند. این ویژگیها عبارت‌اند از: اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی و میزان محدودیت در تأمین مالی شرکتها. بنابراین، با توجه به مطالب مطرح‌شده میتوان فرضیه هایی به شرح زیر ارائه کرد:
فرضیه اصلی پژوهش: بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و ناهمگونی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکت‌های بزرگ و کوچک، با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی دوم: شرکتهایی که از سرمایه های انسانی بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود دارند.
فرضیه فرعی سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در داراییهای نامشهود در شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است.
۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش پژوهش و گردآوری داده ها
پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول عمومی و کلیت‌ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، ۱۳۸۴). به عبارت دیگر، پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف کرد؛ «فرایندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر میرسند، کشف نمود» (آذر، ۱۳۸۱). این پژوهش از نوع پژوهشهای شبه تجربی است؛ که به لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی، قرار میگیرد. به‌طور جمعآوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانهای استفاده خواهد شد. در خصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتب، مجلات و سایتهای تخصصی فارسی و لاتین استفاده میشود. اطلاعات موردنیاز شرکتها نیز از طریق نرمافزار تدبیر پرداز نسخه ۲ و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری خواهند شد. درنهایت، داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار Excel نسخه ۲۰۰۷ آماده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزارهای SPSS نسخه ۲۰ و Eviews نسخه ۷ تجزیه و تحلیل انجام خواهد شد.