سرمایه اجتماعی، فارغ التحصیلان، انواع گروه ها

 

ب – مشارکت سیاسی نقادانه : مطالعه نشان می دهد که ممکن است جامعه ای از لحاظ مشارکت سیاسی عادی در حد پایینی باشد ؛ به عبارتی افراد شرکت کننده در انتخابات مجلس خیلی کم باشند و همین طور مطالعه روزنامه ها اندک و بینش سیاسی جامعه در حد پایینی باشد ، اما در عین حال این جامعه از لحاظ مشارکت سیاسی نقادانه در سطح بالایی باشد و افراد در فعالیت هایی مانند راهپیمایی ها ، تجمعها ، انقلابهای سیاسی حضور فعال داشته باشند. بی تردید اندازه گیری این بعد نیز به مشارکت سیاسی مربوط است
۲-۱۰-۲-۳- مشارکت و رهبری مدنی
الف- رهبری مدنی : رهبری مدنی به میزان مشارکت افراد در گروه ها، باشگاه ها و انجمن ها و امور شهر یا مدرسه و نظایر آنها می پردازد و این سوال را که فرد تا چه اندازه در این گروه ها و انجمن ها نقش رهبری را ایفا می کند، مدنظر قرار می دهد.
ب – مشارکت مدنی : منظور آن است که افراد جامعه تا چه اندازه در انواع گروه های زیر فعالیت می کنند :
گروه های مذهبی، باشگاه های ورزشی ، لیگهای حرفه ای ، سازمان های جوانان ، انجمن های مربوط به والدین، گروه های حرفه ای موسسات خیریه، اتحادیه های کارگری، فرهنگسراها، گروه های ادبی ، هنری ، فرهنگی، تفریحی، تعاونی ها…
۲-۱۰-۲-۴- پیوندهای اجتماعی غیر رسمی
این بعد نقطه مقابل بعد قبلی است. در واقع رهبری و مشارکت مدنی به اندازه گیری سرمایه اجتماعی از جنبه های رسمی می پردازد؛ اما برخی جوامع و اجتماعات، سعی در توسعه روابط غیر رسمی داشته و عضویت ها و مشارکت های غیر رسمی را بیشتر ترجیح می دهد. در واقع این بعد به سنجش جنبه های غیر رسمی سرمایه اجتماعی می پردازد مانند : تعداد دوستان یک فرد ، میزان معاشرت فرد با دوستان خود در محیط اداری ، معاشرت با دوستان و همکاران اداری در محیط های خارج از اداره ، مشارکت در بازی ها مانند شطرنج و دیدار از فامیل.
۲-۱۰-۲-۵- بخشش و روحیه داوطلبی
یکی از طرق اندازه گیری روابط افراد جامعه از طریق بررسی عضویت و همکاری آنها با نهادهای خیریه و داوطلبانه است. این همکاری می تواند به صورت یاری های مالی انجام شود مانند کمک مالی به کمیته امداد، شیرخوارگاه ها…. و یا از طریق اختصاص وقت باشد مانند شرکت در جلسه های مربوط به انجمن های توسعه شهری و یا حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاه ها.
۲-۱۰-۲-۶- مشارکت مذهبی
مذهب و دین نقش خیلی مهمی در سرمایه اجتماعی ایفا می کند، افراد بر حسب دین و مذهبی که دارند ممکن است منشا مشارکت باشند مانند حضور و فعالیت در امور مساجد، تکایا، کلاسا ها و اماکن مذهبی و زیارتی.
۲-۱۰-۲-۷- عدالت و مشارکت مدنی
در برخی جوامع تمایل به سوی افراد متمکن، تحصیلات عالیه و نژاد خاصی است و بالعکس در برخی جوامع دیگر افراد فقیر و دارای پایگاه اجتماعی پایین تر در اولویت قرار دارند. از آن جایی که این عوامل در سلامتی جامعه مهم هستند، لذا اندازه گیری میزان تساوی افراد مختلف در مشارکت های اجتماعی حائز اهمیت است. می توان این بعد را با عواملی از قبیل نژاد، درآمد، تحصیلات مورد بررسی قرار داد.
۲-۱۰-۲-۸- تنوع معاشرت ها و دوستی ها
اشاره به معاشرت و رفاقت فرد با طبقات مختلف اجتماعی، نژادها و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف دارد. به عبارتی هر چه فرد با افراد طبقات و گروه های متعلق به نژادها و مذاهب مختلف در ارتباط بوده و با آنها حالت دوستی ایجاد کرده باشد موجب فزونی سرمایه اجتماعی شده است.
۲-۱۰-۲-۹- بعد ساختاری
الف – پیوندهای موجود در شبکه : شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه می باشد.
ب – شکل و ترکیب شبکه : شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکهمی باشد.
ج – تناسب سازمانی : تا چه انداشبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف دیگراستفاده شود.
۲-۱۱۳-۲-۱۰- بعد شناختی
الف – زبان و علایم مشترک
ب – روایت های مشترک