سرمایه گذاری بیش از اندازه، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، جریان های نقدی آزاد

 

که نشان می دهد سرمایه گذاری بیش از اندازه در حال افول است. با این وجود آنها در کلیه گروه های مالکیت شواهدی یافتند که موید درجه ای از سرمایه گذاری بیش از اندازه توسط شرکت هایی است که بیش از میانگین صنعت سرمایه گذاری نموده اند.
نقش انضباطی دیون در سرمایه گذاری بیش از اندازه، حفظ شرکت های خصوصی و انبوه است، اما نه برای تشکیلات اقتصادی دولتی. این نتیجه به توضیح سرمایه گذاری بیش از اندازه در بخش دولتی کمک می کند: با وجود اصلاحات تدریجی بخش های مالی، بانک ها هنوز هم محدودیت های کمتری را بر استقراض و تصمیمات سرمایه گذاری تشکیلات اقتصادی دولتی اعمال می کنند که منجر به تمایل در جهت سرمایه گذاری بیش از اندازه می شود.
۲-۲-۲-۸ جی فوی کا (۲۰۱۳) :در تحقیقی با عنوان “آیا حاکمیت شرکتی موجب کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه بر جریان نقدی می شود؟ شواهد تجربی از چین”. هدف اصلی این تحقیق بررسی نظری و تجربی ارتباط میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری بیش از اندازه بر جریانات نقدی آزاد براساس نمونه ای از ۱۴۱۱ شرکت بود که در در بورس اوراق بهادار چین بودند.
با پی گیری رویکردی خلاقانه به معیارهای سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریانات نقدی آزاد که توسط ریچاردسون (۲۰۰۶) ارائه شده بود، نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریانات نقدی وجود دارد. بیشتر اینکه تجزیه و تحلیل های اضافی نشان داد که این ارتباط مثبت عمدتا ناشی از بنگاه های ایالتی است. در نهایت، این تحقیق آشکار ساخت که نقش حاکمیت شرکتی مدیران شرکت و تامین مالی از طریق بدهی در کنترل سرمایه گذاری بیش از اندازه بسیار مهم است. نتایج دلالت بر این امر دارد که شرکت های ایالتی با مدیریت ارشد بزرگ تر احتمالا درگیر سرمایه گذاری بیش از اندازه بر جریانات نقدی می باشند.
جدول ۲-۱ پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور
ردیف
موضوع تحقیق
سال
پژوهشگران
نتایج
۱
تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری
(۱۳۸۸)
تهرانی و حصارزاده
مدیران ممکن است از جریانات نقدی آزاد استفاده نمودده و پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی (و در نتیجه بیش سرمایه گذاری) را جهت افزایش منافع خود به کار ببندند.
عدم ارتباط معنی دار به لحاظ آماری بین محدودیت در تامین مالی و کم سرمایه گذاری در شرکت های بورسی
۲
کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریان نقد آزاد
(۱۳۹۰)