سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجزیه و تحلیل رگرسیون، سرمایه گذاری مستقیم

 

روش تحقیق
۳_۱_ مقدمه
بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده های پانل شده برای بررسی استفاده کرده اند بدین ترتیب که چندین بنگاه ، خانوار ، کشور و… در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی می باشد چرا که پانل دیتا یا رگرسیون ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تخمین و نتایج تئوریک فراهم می آورد. در بسیاری موارد محققین می توانند از پانل دیتا یا رگرسیون ترکیبی برای مواردی که مسائل را نمی توان فقط به صورت سری زمانی و یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد استفاده کرده و بهره گیرند. در این تحقیق با کمک از داده های پانل برای عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران برآورد شد ه است.
-۳_۲_ فرضیه‏های تحقیق
با توجه به مبانی نظری یاد شده، فرضیه های این پژوهش به شرح زیر می باشد:
۳_۲_۱_ بین تورم و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور رابطه منفی وجود دارد.
۳_۲_۲_ بین سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور رابطه مثبت وجود دارد.
۳_۲_۳_ افزایش نرخ بهره خارجی باعث کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می گردد.
۳_۳_ روش تحقیق
برای تخمین مدل، از مطالعه وینا دی آنچارز در مورد تحلیل جذب FDI به EPZ موریس بهره برداری شده است. با توجه به مطالعه مذکور، مدل پیشنهادی عبارت زیر است، ضمن در نظر گرفتن صرفه جویی در لحاظ کردن
تعداد متغیرها، تنها متغیرهای در دسترس از مناطق آزاد ایران، بیش از این نیز نبوده است.
معادله ( ۳-۱)
t=1380 – 1391
i =کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس
متغیر های مستقل در این مطالعه عبارتند از ، نرخ بهره واقعی سوئیس، نرخ تورم ایران بر اساس شاخص تعدیل کننده GDP، سرمایه گذاری داخلی در هر یک از مناطق که با CPI ایران تورم زدایی شده است و متغیر که سرمایه گذاری خارجی جذب شده به این مناطق می باشد که با CPI آمریکا تورم زدایی شده است و به عنوان متغیر وابسته وارد مدل می شود.
نرخ بهره جهانی که در این مقاله نرخ بهره واقعی سوئیس نمایند های از آن است ، نمایانگر هزینه فرصت سرمایه است. سرمایه یک شرکت فراملیتی که FDI انجام می دهد، شامل حق صاحبان شرکت (درآمدهای احراز شده و موجودی دارایی) و بدهی (داراییهای قرض گرفته شده) است. هزینه فرصت درآمدهای احراز شده بنگاه، منعکس کننده درآمدی است که سهامداران موجود اگر آنچه را که بدست می آوردند خود سرمایه گذاری می کردند بدست می آوردند، می باشد و از منظر کسانی که سهام خریداری می نمایند، هزینه فرصت دارایی های ناشی از سهام جدید، بازگوکننده درآمدی است که سهامداران جدید، اگر آنها دارایی خود را جای دیگر سرمایه گذاری می کردند بدست می آوردند، است.
این تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی است. در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل و با بهره گرفتن از داده های تاریخی از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی کرد.این سه نوع داده عبارت است از : داده های مقطعی سری زمانی و ترکیبی. داده های این تحقیق از نوع ترکیبی(تلفیقی) هستند. داده های ترکیبی داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می شود. در مواردی که تعداد داده های در دسترس برای بکاربردن معادله سری های زمانی به تنهایی کافی نباشد برای پیش بینی و تهیه الگویی مناسب می توان داده های زمانی و مقطعی را باهم تلفیق کرد و الگوی مورد نظررا بر اساس مجموع داده ها برآورد کرد. در این صورت تعداد مشاهدات (N ) برابر است با تعداد سال های مورد نظر (t) ضربدر تعداد داده های مقطعی در یک سال(n).
برآورد روابطی که در آن ها از داده های ترکیبی(سری زمانی مقطعی) استفاده می شود غالبا با پیچیدگی هایی مواجه است. در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل رگرسیون با داده های ترکیبی است:
Yit=β it+kit X kit +eit معادله( ۳-۲)
که در آن i=1,2,3,….,n نشان دهنده واحدهای مقطعی و بر T و t=1,2,…. زمان اشاره دارد. Yit متغیر وابسته را برای i امین واحد مقطعی در سال t و X kit نیز k امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای i امین واحد مقطعی در سال است.