سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تعریف واژه ها و اصطلاحات، آمار توصیفی و استنباطی

 

t=1380 -1391
= i کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس
ضمن در نظر گرفتن صرفه جویی در لحاظ کردن تعداد متغیرها، تنها متغیرهای در دسترس از مناطق آزاد ایران را در این رساله لحاظ کرده ، و بیش از این نیز نیاز نبوده است. متغیر های مستقل در این مطالعه عبارتند از ، نرخ بهره واقعی سوئیس، نرخ تورم ایران بر اساس شاخص تعدیل کننده GDP، سرمایه گذاری داخلی در هر یک از مناطق که با CPI ایران تورم زدایی شده است و متغیر که سرمایه گذاری خارجی جذب شده به این مناطق می باشد که با CPI آمریکا تورم زدایی شده است و به عنوان متغیر وابسته وارد مدل می شود. برای تجزیه وتحلیل مدل از داده های پانل دیتا استفاده شده است.
۱_۸_۲_ ا بزار گرد آوری
جامعه آماری تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی جذب شده در پنج منطقه آزاد تجاری در کشور می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد.
۱_۸_۳_منابع جمع آوری اطلاعات
کتابخانه ای ، سازمان هماهنگی مناطق آزاد،
۱_۹_تعریف واژه ها و اصطلاحات
۱_۹_۱_سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
فرایندی است که به وسیله آن , یک کشور (کشور مبدا), مالکیت داراییها را در یک کشور دیگر (کشور میزبان) با هدف کنترل تولید , توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد .به عبارتی دیگر (FDI) زمانی است که یک سرمایه گذار مقیم در یک کشور , سرمایه گذاری در کشور دیگر انجام دهد که بر روی آن کنترل و مدیریت داشته باشد.
۱_۹_۲_ مناطق آزاد (EPZ)
یک مکان جغرافیایی برون بوم به نسبت کوچک در داخل کشور است که هدف از ایجاد آن , جذب صنایع صادرات گرا با ارائه شرایط مطلوب برای تجارت و سرمایه گذاری است.منظور از برون بوم ناحیه ای از کشور در حال توسعه است که از نظر شرایط ، نظیر قوانین و مقررات صادرات و واردات ، پولی و مالی ، زیر بناها و… ، از مابقی اقتصاد کشور متمایز است.
۱_۹_۳_شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی یا TNC شرکتهایی هستند که فرایند تولید کالا یا خدماتشان در بیش از یک کشور اتفاق می افتد وحتی در آمد این شرکتها ممکن است ازGDP بعضی از کشور ها بیشتر باشد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲_۱_ مقدمه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میتوان یکی از مهمترین پدیده های قرن حاضر دانست .گسترش جهانی این پدیده ; بویژه در دهه هشتاد میلادی از شتاب بی سابقه ای برخوردار بوده , بطوریکه نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخصه های اقتصادی مانند صادرات , و تولید ناخالص ملی بسیار بالاتر رفته است. واقعیت اینست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شیوه اصلی تحویل کالاها و خدمات به بازارهای جهانی و عامل اصلی سازمان دهی تولید در سطح بین المللی به نحوی روز افزون بر اندازه , جهت و ترکیب تجارت جهانی تاثیر می گذارد.امرزه بیش از گذشته این نظر در میان اقتصاد دانان جای باز می کند که سرمایه گذاری خارجی می تواند مانند تجارت در خدمت رشد و توسعه اقتصاد قرار گیرد به این صورت که به عنوان یک عامل مهم در رشداقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه فراهم آوردن سرمایه به منظور “تامین مالی” و پشتیبانی از پروژه های صنعتی زیر ساختی است و از این جهت است که اقتصاد دانان متور رشد و تو سعه اقتصادی را “سرمایه” می دانند.در حقیقت , مهم ترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور , وجود اقتصادی توانمند با “بازار سرمایه فعال و سالم” می باشد.اما به دلیل فقر حاکم کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه , امکانات داخلی در این گونه کشورها برای “تشکیل سرمایه” جهت تحقق نرخ های رشد اقتصادی مورد نظر کفایت نمی کند, لذا این کشورها ناگذیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و بدین جهت است که گرایش به سمت “جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی “شکل گرفته و توجیه پیدا می کند. انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار می رود که می تواند از منابع مالی داخلی (پس اندازها) و منابع مالی خارجی تامین شود منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی بوده و در واقع شکاف پس انداز _سرمایه گذاری را پر می کند , بلکه راه حلی برای مقابله شکاف منابع ارزی است.در کشورهای در حال توسعه , منابع مالی خارجی شامل کمکهای دو جانبه کشورهای در حال توسعه , منابع مالی خارجی شامل کمک های دو جانبه کشورهای توسعه یافته, جریان های مالی نشات گرفته از منابع مالی متعدد , نظیر بانک جهانی و بانک های منطقه ای , سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) است . فارغ از دو مورد اول که در واقع , بحران بدهی ها و مشکلات مربوط به خدمات بدهی را در بر داشته و اغلب از سوی دولت ها و موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد, دو مورد اخیر بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکت های چند ملیتی (MNCs) ، صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می شود.
۲_۲_ مروری بر تحقیقات انجام شده