سطوح کارایی اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل شرکت، شرایط اقتصادی

 

۲-۳) چهارچوب تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل بازار و اقتصاد:بنیادگرایان معتقدندکه ارزش ذاتی وحقیقی اوراق بهادار را می توان با مطالعه و بررسی عواملی نظیر عواید، محصولات، مدیریت، صورتهای مالی شرکت و سایر عوامل بنیادی بدست آورد، در این نوع تحلیل سرمایه گذاران ابتدا اقتصاد وبازار را بعنوان یک کل تجزیه وتحلیل می کنند تا بتوانند زمان مناسب برای سرمایه گذاری را تشخیص دهند سپس به تحلیل صنایع یا بخش هایی از اقتصاد می پردازند که دارای چشم اندازهای آتی مناسبی هستند، در خاتمه اگر تحلیل گر به این نتیجه برسد که زمان سرمایه گذاری مناسب است و صنایع مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می کنندبه تحلیل شرکت ها می پردازد. (Fischer, Donald e; Ronald, jordan j;, 1991)
تجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار: بازار سهام قسمت مهم وحیاتی از کل اقتصاد بشمار می رود، واضح است که ارتباط قوی میان بازار سهام و اقتصاد وجود دارد. اگر شرایط اقتصادی نامناسب باشد عملکرد بیشتر شرکت‎ها و در نتیجه بازار سهام نیز ضعیف خواهد بود و برعکس اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد عملکرد شرکتها نیز بهتر خواهد بودودر نتیجه شرایط بهینه اقتصادی در بازارسهام متبلور خواهد بود، اگر اقتصاد و فعالیت واحدهای اقتصادی را در قالب یک چرخه تجاری نگاه کنیم که دارای چهارچوب خاصی است که از یک جا شروع می‎شود به اوج میرسد و به پایان می رسد، از نظر تاریخی سهام عادی بعنوان یکی از شاخص های مهم چرخه تجاری بوده است بنابراین باید بدنبال یک رابطه پیچیده باشیم، بازار و اقتصاد رابطه تنگاتنگی باهم دارند اغلب طبق شواهد موجود قیمت های سهام قبل از تغییر در وضعیت اقتصاد تغییر می کند. (فوقی, سارا;, ۱۳۸۳)
تجزیه و تحلیل صنعت:سرمایه گذاری که تشخیص می دهد اقتصاد و بازاربرای سرمایه گذاری جذاب است بایستی دست به تحلیل صنایعی بزند که در آنها فرصت هایی در سال های آتی دیده می‎شود این تجزیه و تحلیل می تواند با توجه به میزان اطلاعات در دسترس و مدل های خاص صورت گیرد، از طریق بررسی عملکرد صنایع مختلف در طول چندین دوره می توان به اهمیت تحلیل صنایع پی برد، صنایع نیز همچون بازار ها از طریق مطالعه داده هایی همچون داده های فروش، سود سهام، سود تقسیمی، ساختار سرمایه خطوط تولید، قوانین، ابتکارات و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، مزایای که تحلیل صنعت در پی دارد باعث توجیه هزینه های تجزیه و تحلیل صنایع می‎شود. (بورس م. آ., ۱۳۹۱)
تجزیه و تحلیل شرکت: تحلیل بازار دلالت بر زمان مناسب جهت سرمایه گذاری دارد و تجزیه و تحلیل صنعت به منظور یافتن صنایعی با آینده روشن صورت می گیرد، بنابر این سرمایه گذار قادر به انتخاب شرکت هایی در محدوده همان صنایع خواهد بود، در تحلیل بنیادی پس از تحلیل بازار و صنعت نوبت به تحلیل شرکتها می رسد که برای این منظور سرمایه گذار باید بر دو جزء مهم یعنی سود های تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا به صورت بدیل در آمد و ضریب قیمت به سود را موردتجزیه و تحلیل قرار دهد. (بورس م. آ., ۱۳۹۱)
۲-۴) کارایی و انواع آن
در دنیای مالی سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد (Fischer, Donald e; Ronald, jordan j;, 1991):
2-4-1) کارایی اطلاعاتی:
وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی دارد، اگر اطلاعات تازه ای در بازار به اطلاع عموم برسد، قیمت ها متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد.
۲-۴-۲) کارایی تخصیصی:
یکی از عمده ترین پیامد های کارایی بازاراین است که از منابع موجود به بهترین حالت وبه شکل بهینه و مطلوب بهره برداری شود، در این مفهوم بازاری دارای کارایی تخصیصی می باشد که در آن پروژه های سرمایه گذاری با بهروه وری نهایی سرمایه تامین مالی شوند، تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سود آورترین فعالیت شود. (Frunkfurter, Georg M; Elton, Mc gun;, 1996)
2-4-3) کارایی عملیاتی:
کارایی عملیاتی اشاره به تسهیل و سرعت مبادلات در بازار دارد، که از طریق آن بازار های سرمایه امکان ملاقات خریداران و فروشندگان را ممکن می سازد، این نوع کارایی منجر به افزایش سرعت نقدشوندگی دارایی ها می‎شود، بازاری از نظر عملیاتی دارای کارایی است که هزینه انجام مبادلات در حداقل سطح ممکن باشد. (Frunkfurter, Georg M; Elton, Mc gun;, 1996)
2-5) سطوح کارایی اطلاعاتی
اولین تعریف از کارایی اطلاعاتی در بازار سرمایه از سوی یوجین فاماارائه شده است، کارایی اطلاعاتی به این معناست که اطلاعات واخبار درباره سهام شرکتهای قابل معامله بتواند به سرعت و به دقت بر قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و قیمتها را در جهت درست تصحیح نماید. (Fama, 1965)
فاما در ان تعریف بازار کارا را در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی تفکیک کرد؛
سطح ضعیف :اگر بدست آوردن سودهای غیرنرمال (بجز آنهایی که بطور شانسی بدست می آیند)با بهره گرفتن از قیمتهای گذشته برای تصمیم گیری در زمان خرید و فروش اوراق بهادار امکان پذیر نباشد، بازار دارای شکل ضعیف کارایی است.
سطح نیمه قوی : اگر بدست آوردن سودهای غیرنرمال (بجز آنهایی که بطور شانسی بدست می آیند)از طریق استفاده از اطلاعات در دسترس عموم برای تصمیم گیری در مورد خریدو فروش اوراق بهادار امکان پذیر نباشد، بازار دارای شکل نیمه قوی کارایی است.