سنجش عملکرد سازمانی، داراییهای نامشهود، حقیقی و همکاران

 

محدده زمانی تحقیق از اسفند ماه سال ۱۳۹۳ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ میباشد.
۸-۱) تعاریف واژگان
۱-۸-۱) تعریف نظری :
– سرمایه انسانی: سرمایه انسانی را میتوان به عنوان دانش، مهارت و خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان
واحد تجاری تعریف نمودند(Maditinos, ET AL, 2010).
– سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری، ساختار داخلی واحد تجاری را که شامل حق امتیازها، ایدهها، الگوها و سیستمهای اداری را در بر میگیرد. سرمایه ساختاری را میتوان به هر چیزی که در سازمان وجود دارد و از کارکنان در کارشان حمایت میکند، اطلاق کرد. این نوع سرمایه به عنوان یک زیربنای حمایت کننده، سرمایه انسانی را قادر میسازد تا به وظایفش عمل کند(نمازی و ابراهیمی، ۱۳۸۸).
– سرمایه ارتباطی: به عنوان همه منابع پیوند یافته با روابط خارجی واحد تجاری، از جمله روابط واحد تجاری با مشتریان، عرضهکنندگان و مشارکتکنندگان در طرحهای تحقیق و توسعه تعریف میشود(Ibid, 2010).
عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن‌ ها اطلاق می‌شود (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۸-۱) تعریف عملیاتی:
– سرمایه انسانی: جهت اندازه‌گیری متغیر‌ه مستقل سرمایه انسانی از معیارهای: کار گروهی کارکنان، استفاده از حداکثر کارکنان، آموختن از یک دیگر و …، استفاده میگردد.
– سرمایه ساختاری: از مولفه های سیستمهای دستیابی راحت به اطلاعات، حمایت از بهبود ایدهها، جو حمایتی و …، جهت سنجش سرمایه ساختاری استفاده میگردد.
– سرمایه ارتباطی: مولفه های دریافت بازخورد از مشتریان، انتخاب بیشتر از سوی مشتریان، سرمایه گذاری روی خواسته های مشتریان و …، جهت ارزیابی و سنجش سرمایه ارتباطی مورد استفاده میگیرد.
– عملکرد سازمانی: به منظور‌ سنجش عملکرد سازمانی از شاخصهای رشد سوددهی، رشد معاملات، واکنش در برابر رقابت و …، استفاده میگردد.
.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
مقدمه
امروزه همه میدانند که اینترنت و شبکهی جهان گستر وب، پیام آور ظهور دوره جدیدی بنام عصر دانش و وداع با عصر صنعتی است. در عصر صنعتی که در دهه۱۸۹۰ آغاز گردید بر تولید و توزیع انبوه تاکید میشد. اما در عصر دانش، آنچه که موجب موفقیت تجارت و صنعت می شود، دانش بشر است. این دارایی نامشهود به عنوان سرمایه فکری شناخته میشود و گسترش سرمایه فکری، حوزه حیاتی ایجاد منفعت است(مجتهدزاده، ۱۳۸۲، ۷). محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که داراییهای نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگیهای منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظامها، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد. در این میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است(قلیچ لی و همکاران، ۱۳۸۵، ۱۲۶).