سهولت استفاده ادراک شده، چهارچوب نظری تحقیق، مدل پذیرش تکنولوژی

 

۱-۴)اهداف تحقیق
هدف اصلی: تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت
اهداف فرعی:
تعیین میزان تأثیر سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده ، ریسک کارایی ادراک شده ، ریسک مالی ادراک شده ، ریسک امنیتی ادراک شده و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی بر قصد استفاده مشتریان بانکهای ملی رشت
۱-۵)سؤال اصلی تحقیق
عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟
۱-۶)چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیانی است که تمام پژوهش برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود بین متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،۱۳۸۵ ۹۴-۹۵). تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده است. این تحقیقات از انواع گوناگون چهارچوبهای تئوریکی استفاده نموده اند. از میان کلیه تئوری بکار گرفته شده، مدل پذیرش فناوری اثر گذارترین و رایج ترین تئوری بکار گرفته شده برای شرح پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده است.
الگوی این تحقیق نیز برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد (TAM) که در سال ۱۹۸۹ ارائه شده است و برای توضیح پذیرش تکنولوژی جدید اطلاعاتی در طول دو دهه گذشته توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است (۲۰۰۹GU et.al,). و برای تکمیل مدل ذکرشده ریسک کارآیی و ریسک مالی از تحقیق استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از تحقیق پیککارینن و همکارانش به مدل اضافه شد. که در آن سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده،ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی متغیر مستقل و همچنین قصد استفاده از بانکداری موبایلی به عنوان متغیر وابسته به کار رفته است .
هر قدر فناوری ارائه شده سودمندتر باشد یعنی باعث انجام سریعتر کارها و افزایش کارائی گردد. افراد با احتمال بیشتری از آن استفاده خواهند نمود. سهولت ادراک شده، نیز یکی از عوامل مؤثر بر قصد استفاده از بانکداری موبایلی است. زیرا وقتی کاربران مشکل بودن استفاده از یک فناوری را درک کنند از آن استفاده نخواهند کردو سیستم های آسانتر به احتمال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.ریسکها ( کارایی، مالی، امنیتی، حریم خصوصی) نیز در قصد استفاده از بانکداری موبایلی مؤثر می باشند. زیرا مشتریان در محیط مجازی نسبت به محیط سنتی با ریسک بیشتری مواجهه می باشند. و اصولاَ درجه عدم اطمینان در این محیط نسبت به محیط سنتی بالاتر است. ادراکات بالای ریسک می تواند اثر معکوسی بر قصد استفاده از بانکداری موبایلی داشته باشد.
بر پایه بحث ها و استدلا لهای یاد شده دیدگاه نظری ما چنین خواهد بود که بین قصد استفاده از بانکداری موبایلی و هر یک از متغیرها سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، ریسک کارایی، ریسک مالی، ریسک امنیتی، ریسک حریم خصوصی همبستگی وجود دارد. شکل ۱-۱ چهار چوب نظری را نشان می دهد. با این اوصاف تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت می پردازد
مدل این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

شکل ۱-۱):مدل مفهومی تحقیق آلان آکچان و نورای تیزکن
۱- ۷ )مبانی تئوریک فرضیه ها
مدل پذیرش تکنولوژی که توسط دیویس در سال ۱۹۸۹ مطرح شد. TAM نشان می دهد که سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده در مورد کارکردهای پذیرش کامپیوتر مناسب هستند. به طور کلی نقش موثر کاربرد آسان و سودمندی یا کارایی بر احتمال کاربرد سیسنم را ارزیابی می کند.
سودمندی : به عنوان احتمال ذهنی کاربر توصیف شده، میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص برسطح عملکرد او می افزاید.
سهولت ادراک شده : میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص نیاز به تلاش زیادی جهت یادگیری ندارد. در این مدل سودمندی و سهولت نگرش را پیش بینی می کند. و قصد استفاده تحت تأثیر نگرش می باشد.
ریسک توسط باایر در سال (۱۹۶۰) توصیف شد ویژگی و سطح ریسکی که یک مشتری در تصمیم گیری جهت انجام یک خرید خاص دریافت وشناسایی کرده گفته می شود. مشتری خرید را جهت دستیابی به اهداف خرید انجام می دهد. ریسک غالباً وجود دارد زیرا قبل از اقدام خرید، مشتری همیشه از خرید برنامه ریزی شده مطمئن نخواهد بود و مشخص نیست که آیا به اهداف پیش بینی شده خود از خرید دست خواهد یافت یا خیر؟