سوابق تحقیقاتی خارج از کشور

 

موسوی (۱۳۸۶) پژوهشی دیگر با عنوان «استراتژی مالی مناسب جهت مدیریت ریسک کل به هنگام بروز رکود مالی» وجود دارد. در این مقاله به تعریف و معرفی انواع استراتژی های مالی پرداخته شده است. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب بهنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده شده است و استراتژی های مناسب در این مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. سپس استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت هابه مرحله اضطرار مالی ارائه گردیده است.
حجازی(۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان” اندازه گیری رضایتمندی مشتریان شرکت رامک با رویکرد فازی” به هدف شناسایی،اندازه گیری و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی در نزد مشتریان شرکت رامک مقایسه نتایج بدست آمده از تکنیک های منطق فازی و کلاسیک استفاده نمود..
مهرکانفر(۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی تکنیک های رتبه بندی تامین کنندگان قطعات در صنعت خودرو با بهره گرفتن از MCDM در محیط فازی” ضمن شناسایی معیارهای اساسی در انتخاب قطعات در صنعت خودرو،تاثیر هریک از این معیارها در اتخاب قطعات را نیز تعیین نموده است.
چاروسه (۱۳۸۲)درتحقیقی به شناسایی مناسب ترین مدل جهت ارزیابی عملکرد نظام آموزشی عالی ایران با بهره گرفتن ازروش TOPSISپرداخت وانتخاب مدل برتر رادرراس کارخودقراردادوهمین طور ازمدل TOPSISبرای رتبه بندی به صورت فازی استفاده کرد.
 سوابق تحقیقاتی خارج از کشور
لی وونگ (۲۰۰۷)تحقیقی دررابطه با تعمیم دادن TOPSIS به تصمیم گیری گروهی چندمعیاره فازی,دریک محیط فازی انجام دادند .اغلب گام های TOPSISعلاوه برعملیات MAX وMIN دریافتن راه حل ایده آل مثبت وراه حل ایده آل منفی می باشد که به سادگی می توانندبه یک محیط فازی تعمیم داده شوند .ممطالعه وانجام مراحل آن دریک محیط فازی می باشد.
ارنست و همکاران( ۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان ” ریاضیات در مدیریت ریسک مالی” در این مقاله با مروری بر مدل های ریاضی و روش های مورد استفاده در مدیریت ریسک مالی، بر ریسک اعتباری متمرکز می باشد. در ابتدای مقاله با معرفی مختصر توضیح می دهد که مسائل ریاضی در مدیریت ریسک ناشی از مجموعه ای از وام ها است.ادامه این مقاله با مروری رسمی از مدل های مدیریت ریسک اعتباری و روش های بدیهی برای اندازه گیری ریسک یک بخش در مدل های ریسک اعتباری پویا استفاده می شود که در قیمت های پایین و مشتقات اعتباری بسیار مورد توجه است. همچنین از تکنیک های ریاضی در نظریه احتمال، آمار، تجزیه و تحلیل محدب و نظریه فرایند تصادفی استفاده می شود .
شیح ولی وشیور ( ۲۰۰۶) تحقیقی در رابطه با بهره گرفتن از مدلTOPSIS به عنوان یک روش عملی ومفیدبرای رتبه بندی وانتخاب ازبین تعدادی ازگزینه های تعین شده ازطریق معیارفاصله است مدل پیشنهادشده درواقع یک فرایندواحداست وبه اسانی برای تصمیم گیری های جهان واقعی بدون افزایش بار محاسباتی کاربرددارد.وتوسعه آن به تصمیم گیری های گروهی ازطریق معیارفاصله کمک می کند.
گودهارت و همکاران(۲۰۰۵) در مقاله ای با عنوان” مدیریت ریسک مالی در عمل” در این پژوهش اقدام به جمع آوری نظرات و دید گاه های مدیران مالی در خصوص شناسایی ابزار های مدیریت مالی و شناسایی ریسک های مالی پرداخته است .
پونگساکی و همکاران(۲۰۰۵) در پژوهشی با عنوان«مدیریت ریسک مالی در برنامه ریزی عملیات پالایشگاهی» مدل مورد استفاده در این مقاله متعلق به شرکت نفتی  Bangchak ، تایلند می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل تصادفی می تواند یک راه حل با سود مورد انتظار بالاتر و ریسک پایین تر از موارد پیشنهاد شده توسط مدل قطعی را نشان می دهد .
کریستوفرسن و گونچالوز(۲۰۰۴) ، “برآورد ریسک در مدیریت مالی” هدف از این مقاله بررسی دقت مدلهای رایج پویا و تعیین میزان خطای برآورد ساخت و اطمینان مورد انتظار (ES) است. یک چالش کلیدی در ساخت فاصله اطمینان مناسب ناشی از پویایی واریانس شرطی به طور معمول در بازده سوداگرانه است.این مقاله به ما نشان می دهد با روش resampling که حساب برای پارامتر برآورد خطا در مدل پویا از واریانس پرتفوی باید استفاده شود .
جدول(۲-۱):پژوهش های پیشین در حوزه منطق فازی
سال
نام پژوهشگر
مدل
نتایج
۱۳۸۵
پورکاظمی و نجفی
مدلی جهت رتبه بندی فروشگاه های زنجیره ای شهروند،با تاکید بر معیارهای آموزش و خلاقیت،با بهره گرفتن از فنون MADM
دستیابی آسان به سنجش عملکرد و اتخاذ تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها،اولویت بندی و محک زدن،ارتقا و بهبود کارایی کارکنانو….شناسایی رفع و بهتر اشکالات