سود تقسیمی هر سهم، ریسک سیستماتیک، سرمایه گذاری


 

4. معمولاً صاحب این نوع اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده کند . بدیهی است که در پایاه دوره ، این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت . در برخی موارد مدت زمانی که می توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است .
5. گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست . دارنده آنها حق رأی ( در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ) را ندارد . هیچ نوع سود سهام یا بهره به آنها تعلق نمی گیرد .
2-22 تعیین ارزش سهام عادی :
سهامداران حقوق خود را پس از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز دریافت می کنند . سهامداران عادی آخرین مدعیان شرکت هستند . برای محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی ، روش های مختلفی پیشنهاد شده است ولی به نظر می رسد که نتوان هیچ روشی را بهترین روش نامید . زمانی که هدف از محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی تصمیم گیری در مورد خرید این نوع سهام باشد ؛ معادله ای که برای محاسبه ارزش ذاتی مورد استفاده قرار می گیرد شامل عوامل زیر خواهد بود :
1- میزان سود تقسیمی هر سهم
2- زمان دریافت سود تقسیمی
3- نحوه تغییر قیمت سهام بازار
2-23 ارزش ذاتی سهام عادی :
ارزش ذاتی سهام عادی به طریق زیر تعیین می گردد . مجموع ارزش فعلی جریانات نقدی آینده که بر مبنای نرخ بازده مورد توقع صاحب سهم محاسبه شود . در برخی از الگوها برای محاسبه ارزش ذاتی فقط سود سهام را در نظر می گیرند و در برخی دیگر سود سهام و قیمت فروش سهام مد نظر قرار می گیرد . تعیین ارزش سهام مبتنی بر مفروضات زیر است :
1- سود سهام سالانه پرداخت می شود .
2- اولین سود یک سال پیش از خرید سهام پرداخت می شود .
3- فروش سهام در پایان سال صورت می گیرد .
در محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی ، مسئله عدم اطمینان به زمان و میزان جریانات نقدی آینده ( از نظر سود پرداختی و قیمت فروش سهام ) بزرگ ترین مشکل صاحبان این نوع سهام است .
دومین مسئله به نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذار مربوط می شود . نرخ تنزیلی که بر مبنای آن جریانات نقدی آینده را محاسبه می کنند در گرو این قضیه است که آیا صاحب سهام مجموعه متنوعی از سهام مختلف دارد یا خیر . اگر وی دارای مجموعه متنوعی باشد ، نرخ تنزیل به صورت تابعی از ریسک سیستماتیک سهام عادی در می آید . اگر سهام عادی تنها سرمایه گذاری وی باشد نرخ تنزیل منعکس کننده کل ریسک ( و نه فقط ریسک سیستماتیک ) سهم عادی است .
الگوهایی که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی ارائه می شود ( از نظر میزان جریانات نقدی ، زمان نرخ پرداخت و نرخ تنزیل ) دارای مفروضات مختلفی است . بهترین الگو برای تعیین ارزش سهام عادی یک شرکت الگوئی است که به بهترین نحو نمایانگر ریسک و بازده مورد توقع سهامداران آن باشد و مفروضات آن رابط نزدیکی با جریانات نقدی آینده شرکت داشته باشند .
2-24 ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی:
ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی این است که فرض کنیم میزان سود تقسیمی در طول زمان ثابت می ماند و کسی که این سهام را خریداری می کند برای همیشه آن را نگهداری خواهد کرد . بنابراین ، سود تقسیمی سالانه به صورت اقساط بلندمدتی در می آید که می توان آن را اقساط مساوی مادام العمر تلقی کرد . ارزش ذاتی این نوع سود سهام به این طریق محاسبه می شود : سود تقسیمی یک سال را به نرخ مورد توقع صاحب سهم تقسیم می کنند . اگر سود تقسیمی هر سهم D باشد می توان از معادله D/N = V استفاده کرد .
مثال : سود تقسیمی هر سهم شرکتی سالانه 6000 ریال است . اگر نرخ بازده مورد توقع 12 درصد باشد ، ارزش ذاتی هر سهم را محاسبه کنید . با استفاده از معادله فوق مقدار آن 000/50 ریال خواهد بود .