سود خالص عملیاتی پس از مالیات، تعاریف عملیاتی متغیرها، نرخ بازده کل سرمایه

 

نرخ بازده کل سرمایه (r): از تقسیم خالص سود عملیاتی بر کل سرمایه شرکت به دست می‌آید.
ارزش بازار شرکت (MV): ارزش بازار سهام، متغیری است از علایق سرمایه‌گذاران و به وسیله‌ی عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد. ارزش بازار کل، برای شرکت از طریق ضرب قیمت بازار هم سهم به تعداد سهام منتشر شده، به دست می‌آید و نشان دهنده‌ی ارزش کل شرکت در بازار می‌باشد.
نرخ هزینه سرمایه (متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)): میانگین موزون هزینه‌های تامین مالی می‌باشد. به عبارت دیگر، نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در شرکت تامین گردد.
۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: MV, NOPAT, TSR و EVAکه به توزیح نحوه محاسبه آنها می‌پردازیم:
EVA
ابتدا الگوی کلی محاسبات را نشان می‌دهیم و سپس به شرح نحوه محاسبه اجزای آن می‌پردازیم:
EVA= (NOPAT + تعدیلات) – (CAPITAL + تعدیلات) * WACC
NOPAT: عبارت است از سود خالص عملیاتی پس از مالیات
(۱-۱) NOPAT = EBIT (1-t)
(1-2) EAT = (EBIT-I) EAT = EBIT (I-T)-I+I*t EBIT (1-t) =EAT + I-I*t
اگر رابطه (۱-۱) را در رابطه (۱-۲) جایگزین کنیم:
NOPAT = EAT + I+ I*t
معادل فارسی این عبارت به صورت ذیل است:
NOPAT= سود حسابداری + هزینه بهره + صرفه جویی‌های مالیاتی
CAPITAL = حقوق صاحبان سهام + بدهی‌های بهره دار
بدهی‌های بهره دار = (حصه) تسهیلات مالی دریافتی (کوتاه مدت و بلندمدت) + اوراق مشارکت + پیش دریافت
پس از مراجعه به یاداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مذبور، شرکت‌ها در مورد بهره دار بودن پیش دریافت‌ها چیزی افشا نشده است. بنابراین بدون بهره دار، درنظر گرفته شده اند.نکته‌ی دیگر اینکه ارزش حقوق صاحبان سهام یکبار به روش ارزش دفتری و یکبار به روش ارزش بازار، محاسبه شده است اما در آزمون فرضیات روش دفتری لحاظ شده است. چون هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر بوده و نه بررسی عملکرد بنابراین به کار گیری روش دفتری یا بازار تاثیری در نتایج نمی تواند داشته باشد. ضمن اینکه استیوارت در کتاب خود از ارزش دفتری استفاده کرده است. در پژوهش حاضر نیز از روش ارزش دفتری استفاده شده است. اما برای بررسی عملکرد واقعی شرکت‌ها یک بار نیز هم از ارزش افزوده به روش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، محاسبه شده است.
تعدیلات
تعدیلات انجام شده عبارتند از: