سیاست های پولی و مالی، تجزیه و تحلیل اقتصادی، فعالیت های اقتصادی

 

اغلب می بینیم شرکت هایی که به مقدار زیادی سودآورند، در ساختار سرمایه خود از بدهی نسبتاً کم استفاده می کنند. اگر هیچ توجیه تئوریکی برای چنین شرکت هایی از نظر داشتن نسبت پائین بدهی به سرمایه وجود ندارد(عمده وجود در داخل ایجاد می شود) عمل تحصیل سودآوری بالا، به نظر می رسد عدم نیاز به تامین مالی از محل وجوه خارجی باشد.
مالیات ها
بهره بدهی سرمایه ای هزینه قابل قبول مالیاتی است.در صورتی که سود سهام پرداختنی چنین نیست. از این نظر، نرخ مالیات بالاتر، استفاده از بکارگیری بدهی را تشویق می کند.
وجه نظر وام دهنده
از آن جایی که قابلیت دسترسی به بدهی سرمایه ای متکی بر تمایل وام دهنده گان به ارائه آن است، وجه نظر آنان، در تصمیم ساختار سرمایه ، امنیت قابل ملاحظه ای را دارا می باشد. در مواردی که تامین مالی از محل بدهی مورد نظر است، اندازه گیری و سنجیدن وضعیت وام دهنده، اعم از شخصی و نهادی، ضرورت دارد. هنگامی که در نظر است یک واحد خصوصی بزرگ با یک شرکت سهامی جایگزین شود بایستی از یک طرف راهنمایی و توافق سرمایه گذاران اولیه و نهادی و از طرف دیگر دیدگاه های نهادهای مالی اعتباردهنده در نظر گرفته شوند.
مشخصات اقتصاد
چون برنامه ریزی مالی برای آینده می باشد، لذا رد برنامه ریزی ها باید چشم انداز اقتصادی آینده را پیش بینی نمائیم. تجزیه و تحلیل اقتصادی شامل بررسی شاخص های مهم اقتصادی از قبیل نرخ رشد تولید ناخالص ملی و اجزای تشکیل دهنده آن ، تورم، عرضه پول، نرخ ارز، میزان تراز پرداخت های یک کشور، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت، نرخ مالیات، بازار پول و سرمایه ، سیاست های پولی و مالی دولت و .. است.
هدف از این بررسی ها علاوه بر تعیین وضعیت فعلی اقتصاد، پیش بینی روند فعالیت های اقتصادی هر کشور می باشد.
تجزیه و تحلیل صنعت
هدف از این بررسی موقعیت فعلی صنعت و روند رشد آینده می باشد، سهامداران اصولاً برای شرکت هایی که در صنایع رو به رشد واقع هستند و دارای سودآوری مطلوبی می باشند ارزش بیشتری قائل می شوند.
عواملی که در این تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:
موقعیت رقابت صنعت
موقعیت رقابت در داخل صنعت بر روی عوامل مختلف (ریسک و درآمد و…) که بر نحوه تامین مالی موثر می باشند، تاثیر می گذارد. برای مثال در صنعت پوشاک قسمت عظیمی از رقابت بر روی ریسک و مدل لباس قرار دارد زیرا رد این صنعت سبک و مدل لباس معمولاً غیرقابل پیش بینی و زودگذر می باشد. پس شرکت هایی که در چنین صنعتی به لحاظ فعالیت اشتغال دارند معمولاً تاکید زیادی بر روی سهام دارند تا بدهی، زیرا ریسک زیادی در صورت توانایی و در صورت عدم توانایی پرداخت وجوه قرض گرفته وجود خواهد داشت.
تنوع فصلی
صنایعی که دارای فروش زیادی در فصل های خاصی می باشند، معمولاً بایستی قسمت زیادی از وجوه مورد نیاز خود را به صورت بدهی کوتاه مدت براورده نمایند. در نظر گرفتن تناسب بین دارائی و و جوه مورد نیاز موسساتی که دارایی و وجود مورد نیاز در موسساتی که فروش آن ها فصلی است از اهمیت زیادی برخوردار است.
مرحله سیکل عمل صنعت
صنایع به دنیا می آیند، رشد می نمایند، به بلوغ می رسند و سرانجام به افول می رسند در اینجا باید تعیین کنیم که هر مرحله از عمر صنعت چه تاثیری بر روی عوامل موثر در انتخاب شیوه تامین مالی دارند، و صنعتی که ما در آن فعالیت می نمائیم در چه مرحله ای قرار گرفته است تا با توجه به آن شیوه تامین مالی مناسب را انتخاب نمائیم.
استراتژیک بودن محصولات
بعضی از صنایع محصولاتی را تولید می نمایند که دولت یراسی آن ها اولویت قائل است و لذا تداوم تولید این محصولات مورد حمایت قرار میگیرد. چنین حمایتی باعث می شود که دولت به چنین صنایعی آسانتر وام دهد و حتی هزینه آن بسیار پائین تر باشد.
این نوع شرکت ها و صنایع سعی می کنند که به جای افزایش سرمایه، در مواقع احتیاج از وام استفاده نمایند، زیرا هزینه آن بسیار پائین تر است.