شاخص های برازش مدل

 

تک بعدی است
برازش کامل
۶٫۴- مدل نهایی پژوهش
در این قسمت، مدل نهایی پژوهش با توجه به تحلیل های آماری پیشین و با کمک مبانی نظری تحقیق ترسیم گردیده است، در این مدل متغیرهای مکنون و آشکار در کنارهم و یکجا تحلیل می شوند به طوری که گاهی وجود برخی از روابط در بین یک متغیر مکنون (درون زا یا برون زا) با متغیرهای آشکار خود موجب کاهش شاخص های برازش مدل گشته و لاجرم این ارتباط Fix یا حذف گردید. در مدل های معادلات ساختاری (SEM) چهار دسته ماتریس وجود دارد که محاسبه کلیه روابط موجود در مدل تحقیق در این چهار ماتریس خلاصه می شود و عبارتند از: ماتریس لاندا X، ماتریس لاندا Y، ماتریس گاما و ماتریس بتا. البته وجود تمامی ماتریس ها در یک تحقیق بستگی به مدل مفهومی تحقیق دارد. به عبارت دیگر ممکن است یک مدل تحقیقی صرفا دارای ماتریس لاندا X باشد یا صرفا دارای ماتریس های لاندا X و گاما باشد به عنوان مثال ماتریس بتا در صورتی وجود دارد که درمدل تحقیق متغیر میانجی وجود داشته باشد( رامین مهر و چارستاد،۱۳۹۲: ۱۶۸).
ماتریس های چهارگانه مذکور در مدل(۴-۸) نمایش داده می شود؛ در این مدل متغیر تبلیغات هیجانی به عنوان متغیر مکنون برون زا و متغیرهای یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین به عنوان متغیرهای مکنون درون زا در نظر گفته شده اند. همانطور که مشخص است ماتریس لاندا X به روابط میان متغیر تبلیغات هیجانی و شاخص هایش می پردازد و ماتریس لاندا Y به روابط میان متغیرهای مکنون درون زا با شاخص هایش می پردازد. همچنین تاثیر عوامل تبلیغات هیجانی بر یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به مصرف در ماتریس گاما و تاثیر یاد آوری تبلیغات هیجانی بر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در ماتریس بتا بررسی می شود.
بنابراین انواع پارامتر های موجود در مدل SEM به شرح زیر است :
۱- بتا (β): روابط علی بین ( η ) ETAرا اندازه گیری می کند.
۲- گاما (γ): تاثیر (ξ )Ksi بر ETAرا نمایش می دهد.
۳- لاندا(λ): لاندا x بار عاملی Ksi و لاندا yبارهای عاملی Eta را نشان می دهد.
۴- زتا (ζ): خطای اندازه گیری هر Eta را نشان می دهد.
۵- فای(φ): همبستگی و هم تغییری بین Ksi را نشان می دهد.
۶- سای(ψ): یک سری روابط همبستگی بین زتاها را می گویند .
۷- تتا دلتا (υθ) : خطای اندازه گیری مربوط به هر یک از x ها.
۸-تتا اپسیلون (зθ) : خطای اندازه گیری مربوط به هر یک از yها .
همچنین در مدل حاضر تمامی پارامتر ها آزاد هستند بنابراین، این تحقیق به شکل Full matrix است.
υθ
مدل۴-۸: انواع ماتریس های موجود در SEM