شاخص های برازش

 

IFI
98/0
IFI>%90
شاخص های برازش مقتصد
شاخص های برازش مقتصد هنجار
شده
PNFI
69/0
بالاتر از ۵۰درصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
044/0
RMSEA<%10
10.4- نمودار روابط علت و معلولی پژوهش
در نمودارماهی استخوان ایشی کاوا که اغلب جهت نمایش روابط علی ترسیم می شود خلاصه یافته های پژوهش نمایش داده شده است، همان گونه که مشاهده می شود مهم ترین عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته پژوهش حاضر متغیر تمایل است. متغیرتمایل در تحلیل مسیر با مقدارضریب مسیر ۸۳/۰ بیشترین تاثیر را بر گرایش دانش آموزان به عنوان نمونه این پژوهش به خود اختصاص داده است و پس از آن متغیر ترجیح با ضریب مسیر۷۷/۰ و درنهایت متغیرمجاب شدن با ضریب مسیر۷۰/۰قرار دارد. در نمودار(۴-۲۵) مولفه های متغیرهای یاد شده آورده شده است، به طوری که می توان با توجه به این مولفه ها به نتایج بیشتری دست یافت، به عنوان مثال در مواردی که فردی در گروه سنی نوجوان(۱۵-۱۸ساله) تبلیغ محصولی را جالب و جذاب بداند، به نحوی که این تبلیغ به او احساسی نظیرحس شادی و خوشحال بودن- حس منحصربفرد بودن- حس رهایی از مشکل- حس سلامتی و سالم زیستن- حس ارتباط خوب را انتقال دهد واغلب تبلیغات آن را خلاقانه وجدید بداند، انگیزه خرید دراو قوت می گیرد، واین تبلیغ در ذهنش ماندگار می شود چرا که آن را می پسندد و به آن توجه می کند، در این صورت می توان احتمال گرایش این فرد را به این محصول پیش بینی کرد و انتظار داشت که او در فاصله زمانی کوتاهی وسوسه شده واقدام به خرید کالای مصرفی تبلیغ شده کند؛ درغیر این صورت با گذر زمان ممکن است با یادآوری و تامل بیشتر به محصول و تبلیغ دیده شده، این گرایش کاهش یابد و درمواردی فرد از تصمیم خرید خود منصرف شود.
نمودار۴-۲۵: نمودارروابط علی پژوهش

۱۱٫۴- تحلیل واریانس
درمواردی که بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا بیش از سه گروه (دراینجا پایه تحصیلی دانش آموزان) را مقایسه کنیم ازتحلیل واریانس استفاده می شود. در واقع این تجزیه وتحلیل ما را در فهم تفاوت بین گروهی یاری می رساند. ازمزایای استفاده ازاین آزمون این است که تنها با انجام یک بار آزمودن، اختلاف میان میانگین های کلیه تیمارهای موجود در آزمایش، مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون فرضیه برای این هدف به صورت زیر می باشد: