شبکه عصبی مصنوعی، جذب منابع مالی، سلامت اقتصادی

 

۵٫۴٫۲ پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۹۰
۶ فهرست منابع و ماخذ ۹۲
کلیات پژوهش
مقدمه
باتوجه به اینکه تجهیز منابع و جمعآوری وجوه اشخاص اولین هدف بانک بوده، سپرده های بانکی از دو لحاظ دارای اهمیت است اول قدرت وامدهی و تخصیص منابع بانک را افزایش داده و دوم اینکه وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانکها نگهداری نموده وکمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر خود موجب کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم میگردد.
امروزه در جهان نیز اهمیت جذب منابع مالی آنقدر برای بانکها و ادامه فعالیتشان مهم و حیاتی است که رقابت بسیارشدیدی را در این زمینه بین آنها ایجاد نموده و ضرورت پیشبینی میزان تجهیز منابع در آینده را نمایان ساخته است. تاجایی که توانایی پیشبینی صحیح نتایج آتی، به خصوص جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر میسازد و به اتخاذ تصمیمهای بهینه در زمینه عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی منجر میشود.
بیان مسئله
روشن است که پیشبینی از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی آینده است. مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح میدهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتواند آنها را در امور تصمیمگیریشان یاری و مشاوره دهد(آرمسترانگ، ۲۰۰۱). برای موفقیت در دنیای متغیر امروز، تصمیمهای سازمان های فعال در کسبوکار متکی به پیشبینیهای انجام شده با حداقل خطا است که در گرو داشتن یک سیستم پیشبینی مناسب است(آبراهام و لدالتر،۱۹۸۳). به همین دلیل، سعی در روآوردن به روش هایی در پیشبینی دارند که به واسطه آنها تخمینهایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیارکم باشد. ضمن اینکه برای برنامه ریزی صحیح به عنوان یکی از مهمترین وظایف مدیریت، پیشبینی آنچه احتمالا درآینده به وقوع میپیوندد بسیارضروری است. سپرده های بانکهای تجاری و تخصصی مهمترین عامل در طرف عرضه پول در اقتصاد هستند. همچنین سپرده ها جزء منابع اصلی بوده و عمده بدهیهای بانکها را نیز تشکیل میدهند. تجزیه و تحلیل میزان سپرده ها، اجزای آنها، تغییرات، نرخ رشد و پیشبینی هر کدام از این عوامل برای مدیران بانک ها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و در تصمیمگیری و برنامه ریزی به آنها کمک می نماید. میزان، روند و چگونگی تغییرات انواع سپرده ها هرکدام متغیری تصادفی بوده و در دنیای پر از نااطمینانی، تحت تـأثیر عوامل بیشماری قرار دارند و به سادگی نمیتوان آنها را پیشبینی کرد. با این وجود در اغلب رشته های علمی توجه خاصی به مسأله پیشبینی شده و جزء لاینفک هرکدام از آنها است. تکنیکها و روش هایی نیز برای امر پیشبینی ارائه شده است و اگر نه به طور کامل اما تا حد بسیار زیادی میتوانند در امر پیشبینی به تصمیمگیران کمک نمایند.
مدیران بانکها علاقمندند بدانند که میزان کل سپرده های بانک تحت مدیریت آنها در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود؟
پیشبینی میزان سپرده ها میتواند در امر برنامه ریزی و تصمیمگیری به بانک سامان و مدیران شعب آن کمک نماید، بنابراین انجام یک مطالعه علمی با بهره گرفتن از تکنیکهای آماری و مدلهای شبکه عصبی مصنوعی میتواند حل مشکل را سادهتر نماید.
اهمیت- ضرورت پژوهش
با توجه به آنچه در بیان مسأله گفته شد جواب دادن به سؤالات بسیاری در زمینه پیشبینی انواع مختلف سپرده های بانکی به دلیل وزن بالای سپرده ها در عملیات و فعالیت بانکها، دارای اهمیت فوقالعادهای است و این امر میتواند در تصمیمگیری و برنامه ریزی این مؤسسات که به عنوان واسطه مالی در اقتصاد عمل مینمایند، کمک شایان توجهی بنماید. پول در سلامت اقتصادی جامعه نقشی اساسی دارد و میزان بهینه آن از این نظر که متغیرهای زیادی را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند در بهبود وضعیت اشتغال، ثبات قیمتها، افزایش سطح تولید، پس انداز و سرمایه گذاری و…..نقشی اساسی داشته باشد. بانکهای تجاری و تخصصی درپول آفرینی اقتصاد عمدهترین نقش را بازی میکنند و به همراه سیاستهای بانک مرکزی، مردم و دولت میزان عرضه پول و در نهایت حجم نقدینگی را تعیین میکنند و در بخش غیر واقعی اقتصاد وظیفه مهمی را بر عهده دارند. بانکها میتوانند پساندازهای ریز و درشت مردم را جمع آوری نموده و آنها را به کسانی که انگیزه و توان سرمایهگذاری دارند، اما فاقد منابع مالی هستند، به شیوه مناسبی تخصیص دهند. در این بین اگر منابع بانک که سپرده ها بیشترین بخش آن را تشکیل میدهند در سطح پایینی باشند، قدرت وامدهی و مانور بانک به شدت کاهش مییابد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد پیشبینی میزان انواع سپرده های بانکی از اهمیت زیادی برخوردار است، بنابراین انگیزه انتخاب چنین موضوعی، اهمیت فوقالعاده فعالیت بانکها برای سلامت اقتصاد جامعه و نقش عمده سپرده ها در بانکها است.
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف اصلی در این پایان نامه مقایسه مدلهای شبکه عصبی و مدل آریما در پیشبینی میزان سپرده های ریالی بانک سامان است.
اهداف فرعی
پیشبینی میزان انواع سپرده های ریالی بانک سامان با بهره گرفتن از مدل سری زمانی آریما و تعیین شاخصهای خطای ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین مربوط به آن.