شبکه های اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی

 

فصل دوم

پیشینه ی تحقیق
۲-۱- مقدمه
در این فصل، مطالعات به چهار بخش تقسیم می شوند که در قسمت اول، مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی، قسمت دوم مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی، قسمت سوم مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی و قسمت چهارم، مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه در این پایان نامه، تأکید بر ارتباط بین سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی و تأثیر هم زمان هر دو متغیر بر رشد اقتصادی است؛ در این مطالعه، به قسمت چهارم (تأثیر
سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی) به اختصار پرداخته ایم.
به دلیل فراوانی و متنوع بودن مطالعات در زمینه ی سرمایه ی اجتماعی، جهت جلوگیری از حجیم شدن مطالب، ناگزیر شده ایم که به اختصار به شرح آنها بپردازیم.
در ابتدای هر قسمت، جدولی از مطالعات مربوط به موضوع آن قسمت آورده شده است. بنابراین با نگاهی کوتاه به این جداول، می توان استنباط کلی از نتایج بدست آمده داشت.
۲-۲- تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی
در این بخش به معرفی مطالعاتی که در زمینه ی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی انجام شده است می پردازیم. این مطالعات شامل مطالعات خارج و داخل کشور می باشد.
جدول ۲-۱ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی
ردیف مطالعه ی موردی سال محققین(نحوه ی ارتباط) نتیجه ی اصلی مطالعه
۱ آمریکا ۱۹۸۸ Coleman(+) هرچه سرمایه ی اجتماعی خانواده بالاتر باشد، نرخ ترک تحصیل فرزندان کم تر است.
۲ جنوب آمریکا ۱۹۹۲ Smith et al(+) نرخ ترک تحصیل دانش آموزانی که مدارس آنها تغییر کرده است و در مراسم کلیسا شرکت نمی کنند، ۴ برابر بیشتر از دیگر دانش آموزان می باشد.
۳ کانادا ۱۹۹۶ Etcheverry(+) پیش زمینه ی خانوادگی (سرمایه ی جتماعی) اثر مثبت بر توسعه سرمایه ی انسانی دانشجویان دارد.
۴ آمریکا ۱۹۹۷ Techman et al(+) سرمایه ی اجتماعی با در نظر گرفتن عوامل دیگر، باعث کارایی بیشتر افراد در زمینه ی کار (مهارت نیروی انسانی و پیشرفت سرمایه ی انسانی) خواهد شد.
۵ آمریکا ۲۰۰۱ Wei chang(+) سرمایه ی اجتماعی و انسانی والدین بر سرمایه ی انسانی فرزندان اثر مثبت دارد؛ اما اثر سرمایه ی اجتماعی قویتر است.
۶ تایوان ۲۰۰۲ Wang and Hsiao(+) سرمایه ی اجتماعی علاوه بر سرمایه ی انسانی، اثر مثبت بر استخدام مهاجرین دارد.
۷ آمریکا ۲۰۰۵ Perna and Titos(+) پایین بودن سطح شبکه های اجتماعی در مدرسه برای دانش آموزان آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی اثر منفی بر عملکرد آنها در مدرسه دارد.