شدت رقابت بین رقبای موجود، رقابت بین رقبای موجود، تهدید ورود رقبای جدید

 

تقابل این نیروها ودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می کند.ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد.این پنج نیرو عبارتند از :تهدید ورود رقبای جدید،شدت رقابت میان رقبای موجود،تهدید ورود محصولات جانشین،قدرت چتنه زنی خریدار،قدرت چانه زنی تآمین کننده.
۲-۲-۴-۷-۱- تهدید ورود رقبای جدید
رقبای تازه واردبه یک صنعت،ظرفیت های جدید،تمایل به گرفتن سهم از بازار و منابع جدید را باخود به همراه می آورند.
تهدید ورود به یک صنعت به موانع حاضر برسر راه ورود به آن وواکنش رقبای شرکت تازه وارد یستگی دارد.شش منبع اصلی برای موانع ورود وجود دارد که تغییرات آن ها روی این بعد از مدل پورتر تآثیرات متفاوتی می گذارد. این منابع عبارتند از:
مزیت مقیاس:عبارتنداز کاهش متوسط هزینه تولید یک محصول به موازات افزایش حجم مطلق در واحد زمان. مزیت مقیاس با فشار به شرکت تازه واردرآن را مجبور می سازد که برای ورود در سطح انبوه اقدام کند و خطر واکنش قوی شرکت های موجود در بازار را بپذیرد و یا در سطح محدود وارد شده و تاوان هزینه های بالای تولید را بپردازد که هردو گزینه ناخوشایند هستند.
تمایز محصولات:منظور از تمایز محصولات این است که شرکت های تثبیت شده در بازار نشان تجاری شناخته شده داشته و اعتماد مشتری را جلب کرده اند که این امر ریشه در تبلیغات گذشته،خدمات به مشتری و تنوع محصولات دارد.
سرمایه گذاری:نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری جهت رقلبت،نوعی مانع برای ورود ایجاد می کند.به ویژه زمانی که سرمایه برای تبلیغات یا ریسک بالا و غیرفابل برگشت یا تحقیق و توسعه لازم باشد.
دسترسی به کانال های توزیع: هرچه کانال های عمده فروشی یا خرده فروشی یک کالا محدوده تر باشد و هر چند رقبای موجود براین محدودیت بیش تر بیفزایند،ورود به صنعت طبعا دشوارتر می شود.
سیاست دولت:دولت می تواند از طریق اعمال مجوز و وضع محدودیت هایی برای دسترسی به مواد خام،ورود را محدود یا کاملا مسدود کند.
۲-۲-۴-۷-۲- شدت رقابت بین رقبای موجود
رقابت بین رقبای موجود شبیه تلاش برای دستیابی به جایگاه است که معمولا از طریق استفاده از تاکتیک های نظیر رقابت برسر قیمت،مبازرات تبلیغاتی و….صورت می گیرد.رقابت شدید نتیجه تعدای از عوامل ساختاری که برهم تآثیر متقابل دارند.این عوامل عبارتنداز:
رقبای متقابل هم سطح:وقتی تعداد شرکت ها زیاد است احتمال وجود شرکت های تک رو و خودمحور بالاست.بعضی شرکت ها ممکن است از روی عادات براین باور باشند که می توانند بدون آن مورد توجه قرار گیرند اقدتماتی انجتم دهند.
رشد کند صنعت:رشد کند صنعت باعث می شود که رقابت برای شرکت هایی که به دنبال توسه هستند تبدیل به بازاری سهم بری از بازار شود.
نبود تمایز یا هزینه های تغییر:در جاهایی که محصولات یا خدمات به غنوان کالا یا شبه کالا تلقی می شود انتخاب توسط مشتری بیش تر بر پایهقیمت و خدمات استوار است که باعث فشار شدید بر سرقیمت و خدمات می شود.
افزایش ظرفیت در اندازه های بالا:در جاهایی که مقیاس الزام می کند،ظرفیت باید به اندازه های بالا افزایش یابد.افزایش ظرفیت می تواند برتعادل بین عرضه و تقاضا تآثیر منفی داشته باشد.به ویژه وقتی که خطر افزایش تجمیعی ظرفیت های اضافی محتمل است.
رقبای مختلف:رقابت کنندگان مختلف از نظر استراتؤی منشآ ونحوی ارتباطاتشان با شرکت های مادر، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و برای شیوه رقابت خود استراتژی مختافی اتخاذ می کنند.
سهم استراتژیک از صنعت:اگر تعدادی از شرکت ها سهم بالایی در موقعیت صنعت داشته باشند رقابت در صنعت بی ثبات تر خواهد بود.
موانع خروج بالا:موانع خروج عواملی اقتصادی،استراتژیک وعاطفی اند که به دوام رقابت بین شرکت ها کمک می کنند،هرچند ممکن است بازدهی سرمایه گذاری این شرکت ها اندک است و حتی منفی باشد. منابع و عوامل خروج عبارتند از:دارایی های تخصص،هزینه های ثابت خروج، عبارتنداز:دارایی های تخصص،هزینه های ثابت خروج،روابط درونی استراتژیک،موانع عاطفی،محدودیت دولتی و اجتماعی.