شرایط آب و هوایی، شهرستان فومن، انحراف معیار

 

این ناحیه که از ارتفاع ۳- تا ۱۰۰ متر را شامل می شود پر جمعیت ترین قسمت شهرستان بوده و شهر فومن را نیز در خود جای داده است شیب این ناحیه بسیار کم بوده و بیشترین زمین های این ناحیه به زراعت برنج و همچنین باغات چای اختصاص داده شده است از ویژگیهای عمده این ناحیه شرایط آب و هوایی مناسب و خاک مناسب و مرغوب بوده که خود باعث تجمع و تراکم جمعیت و توسعه اراضی زراعی در این محدوده می شود و مساحت این محدوده ۲۱۳ کیلومتر مربع می باشد که ۸/۲۷ درصد از مساحت شهرستان را در بر می گیرد(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی مقیاس۵۰۰۰۰:۱شیت فومن- شولم- بندر انزلی- طهر گوراب- ماسوله,۱۳۸۳).
ـ قسمت پایکوهی :
این قسمت از ارتفاع ۱۰۰ تا ۵۰۰ متری را شامل می شود دارای شیب متوسط بوده و عموماً روستا ها بصورت پراکنده در آن می باشند در ارتفاعات پایین این قسمت زراعت برنج و بتدریج با افزایش ارتفاع باغات چای و پوشش جنگلی بصورت پراکنده مشاهده می شود .مساحت این محدوده ۱۷۳ کیلومتر مربع بوده که ۶/۲۲ درصد از مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است از نظر جمعیتی در این قسمت تجمع جمعیت نسبت به قسمت جلگه ای کمتر می باشد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی مقیاس۵۰۰۰۰:۱شیت فومن- شولم- بندر انزلی- طهر گوراب- ماسوله,۱۳۸۳).
ـ قسمت کوهستانی :
این قسمت که از ارتفاع ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر را شامل می شود عمدتاً پوشیده از جنگل بوده شهرکوچک و قدیمی ماسوله در این محدوده قرار دارد و از بلندترین ارتفاعات این مناطق می توان کوههای شاه معلم را نام برد .روستا ها در این مناطق بسیار پراکنده و اغلب خالی از سکنه بوده و در واقع ییلاقات شهرستان فومن در این محدوده قرار دارد .مساحت این محدوده که بخش اعظمی از شهرستان را در خود پوشش داده است ۲/۳۷۹ کیلومتر مربع بوده که ۶/۴۹ درصد از شهرستان را بخود اختصاص داده است. از نظر جمعیتی این قسمت بعلت کوهستانی بودن و شرایط طبیعی خاص دارای جمعیت بسیار کمی می باشد. نقشه شماره … توپوگرافی شهرستان فومن را نشان می دهد(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی مقیاس۵۰۰۰۰:۱شیت فومن- شولم- بندر انزلی- طهر گوراب- ماسوله,۱۳۸۳).
۳-۳ اقلیم :
برای مطالعه اقلیم شهرستان فومن به دلیل وجود نداشتن ایستگاه های دیگر از داده های آماری وزارت نیرو در ایستگاه قلعه رودخان به دلیل غنی بودن آمار استفاده شده است .
۱-۳-۳- بارش:
فرکانس طبیعی بارندگی های سالانه ایستگاه قلعه رودخان فومن در یک دوره آماری ۱۱ ساله نشان می دهد که تغییرات محسوس در بارندگی های سالانه مشاهده می شود بطوریکه کمترین مقدار بارندگی به میزان ۵/۱۳۲۶ میلی متر در سال ۷۴ـ۷۳ و بیشترین مقدار بارندگی در سال ۷۲ـ۱۳۷۱ به میزان ۲۴۰۱ میلی متر روی داده است. میانگین بارندگی سالیانه نیز ۲۲/۱۶۸۶ میلی متر با انحراف معیار ۲۲/۲۸۹ و ضریب تغییرات سالیانه ۱۵/۱۷% می باشد. جدول شماره ۳-۱ و نمودار شماره بارندگی سالیانه ایستگاه قلعه رودخان فومن را نشان می دهد.
جدول شماره ۳-۱ بارندگی سالیانه ایستگاه قلعه رودخان فومن (۸۲ـ۱۳۷۱)
۸۲ـ۸۱ ۸۱ـ۸۰ ۸۰ـ۷۹ ۷۹ـ۷۸ ۷۸ـ۷۷ ۷۷ـ۷۶ ۷۶ـ۷۵ ۷۵ـ۷۴ ۷۴ـ۷۳ ۷۳ـ۷۲ ۷۲ـ۷۱ سال
۵/۱۷۲۸ ۸/۱۵۶۹ ۸/۱۳۳۰ ۱۴۲۱ ۱۶۲۰ ۵/۱۶۶۰ ۱۸۱۲ ۱۸۴۹ ۵/۱۳۲۶ ۳/۱۸۲۹ ۲۴۰۱ بارندگی سالیانهmm

نمودار شماره ۳-۱ تغییرات بارندگی ایستگاه قلعه رودخان
از نظر توزیع بارندگی ماهیانه، شهریور ماه با متوسط بارندگی ۱/۲۶۴ میلیمتر دارای بیشترین مقدار بارندگی و خرداد ماه با ۱/۸۴ میلیمتر دارای کمترین مقدار بارندگی می باشد. همانطور که مشاهده می شود روند بارندگی به این صورت است که کمترین ریزش در فصل بهار و بیشترین بارندگی در فصل پاییز می باشد، البته فصل تابستان با ۷۳/۴۹ میلیمتر بارندگی بعد از فصل پاییز دارای بارندگی زیادی می باشد. جدول شماره ۳-۱ متوسط بارندگی سالانه ایستگاه قلعه رودخان را در دوره آماری نشان می دهد.
جدول شماره ۳-۲ متوسط بارندگی سالانه ایستگاه قلعه رودخان
سالانه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ماه
۲۲/۱۶۸۶ ۱/۲۶۴ ۱/۱۱۷ ۵/۱۱۰ ۱/۸۴ ۱/۱۰۹ ۵/۸۹ ۶/۱۲۴ ۷/۱۰۵ ۸/۱۲۹ ۴/۱۴۰ ۶/۱۷۴ ۸/۲۳۶ بارندگی ماهیانه