شرایط عوامل تولید، منابع فنی و علمی، تکنولوژی پیشرفته

 

در قسمت بعدی به تفضیل به بررسی هر یک از عوامل تاثیرگذار در الماس می پردازیم.
شرایط عوامل تولید
عوامل تولید در تعریف ساده عبارتند از: زمین، کار، منابع طبیعی، سرمایه و زیرساختارها. این عوامل ورودی هایی هستند که در هر صنعتی برای بقا لازم و ضروری محسوب می شوند. عواملی که در داخل کشور ایجاد می شوند نسبت به عواملی که به صورت طبیعی وجود دارند از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
پورتر پنج عامل را به عنوان تولید حیاتی برای هر کشور معرفی می کند. (Porter,2003)
منابع انسانی :
کیفیت نیروی انسانی موجود و مهارت هایی که در اختیار دارند، سطح حقوق و دستمزد و اخلاق حرفه ای مجموعاً عوامل مربوط به نیروی انسانی یک ملت را تشکیل می دهند. مهارت های کارگران برای کشوری که در تولید محصولات تخصصی فعالیت می کند می تواند یک مزیت منحصر به فرد محسوب شود. در مقابل در کشوری که به تولید عمده یک محصول می پردازد و به تعداد کارگران زیاد با دستمزد پایین نیاز دارد، وجود کارگران ارزان قیمت، مزیت محسوب می شود.
Garelli, Stephane. 2003)) (Porter, Michael E. 2003)
منابع فیزیکی
وجود، کیفیت، کیمیت، و هزینه استفاده از زمین، آب، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی جزء منابع فیزیکی یک کشور محسوب می شوند. در صنایعی که به منابع وابستگی زیادی دارند، وجود این عامل تولید مزیت بزرگی محسوب می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود، چرا که می تواند نزدیکی به مواد اولیه، بازارها و کانالهای توزیع را به همراه داشته باشد که هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش می دهد. ( Porter, Michael E.1985)
منابع فنی و علمی:
منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری است. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند. (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
منابع سرمایه ای:
میزان منابع در دسترس جهت توسعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می تواند در موفقیت آنها نقش مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر کشور متفاوت است. نرخ بهره های بانکی و قوانین مالیاتی از جمله عواملی هستند که می توانند در تأمین سرمایه اثرگذار باشند.
شرکت هایی که هزینه بالایی را می پردازند اغلب قادر نیستند در بازارهایی که رقبای آنها می توانند قیمت های خود را در سطح پایینی نگه دارند به فعالیت ادامه دهند.
(Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
زیرساخت ها:
انواع کیفیت و هزینه استفاده از زیر ساخت های موجود و در دسترس بودن آنها می تواند بررقابت اثر عمیقی داشته باشد. زیر ساخت ها شامل نظام بانکی ، نظام درمانی، سیستم حمل و نقل و سیستم ارتباطات در یک کشور است.
صنایع پیشرفته تر برای کسب موفقیت بیشتر وابسته به زیر ساخت های پیشرفته هستند. (Porter,2003)