شرحی بر آمار توصیفی و آمار استنباطی، نرمال سنجی داده های آماری، بورس اوراق بهادار تهران

 

OTHER = OP – (CFO + ΔAR +ΔINV + ΔAP + DEPR)
در این روابط :
CFO : جریان نقدی حاصل از عملیات ΔAR: تغییر در حسابهای دریافتنی
ΔINV : تغییر در موجودیها ΔAP: تغییر در حسابهای پرداختنی

DEPR : هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود OTHER : خالص سایر اقلام تعهدی
OP : سود عملیاتی ε: مقدار خطا پیش بینی اطلاعات

پس از مشخص شدن خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری قدر مطلق این خطاها بیانگر خطای اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی می باشد در نتیجه در این تحقیق خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری یک عدد همواره مثبت فرض می شود همچنین قرینه ی خطای پیش بینی اطلاعات حسابداری به عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری مد نظر قرار می دهیم در نتیجه می توان گفت که که کیفیت اطلاعات حسابداری در این تحقیق یک عدد همواره منفی است (حصارزاده ، ۱۳۸۷) .
۳-۶ شرحی بر آمار توصیفی و آمار استنباطی
آمار به مجموعه ای از تکنیک ها و روش هایی گفته می شود که در جمع آوری – طبقه بندی –تلخیص – تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات آماری مورد استفاده قرار می گیرد .به طور کلی در علم آمار با مجهولاتی در جامعه مواجه هستیم که باید آنها را بدست آوریم به این مجهولات پارامتر می گوییم .
۳-۶-۱ آمار توصیفی
آن بخش از آمار است که به جمع آوری – خلاصه کردن – نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد بی آنکه به هرگونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات مبادرت ورزد .
۳-۶-۲ آمار استنباطی
در این بخش از آمار اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس تحلیل های انجام شده نتیجه گیری و استنباط به عمل می آید و این نتیجه گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می شود. در این تحقیق به منظور نرمال سنجی داده های آماری از روش آزمون جارکو برا استفاده شده است . سپس با توجه به نتایج نرمال سنجی داده های آماری و با توجه به یک بعدی بودن تحقیق از یکی از روش های منطبق با توزیع داده ها و تحقیق های یک بعدی استفاده خواهد شد . آزمون مناسب با تحقیق های تک بعدی در شرایطی که توزیع داده ها نرمال باشد آزمون فرضیه نمونه های جفت شده ( آزمون مقایسه زوج ها ) و در شرایطی که توزیع داده ها نرمال نباشد (آزاد باشد ) آزمون علامت زوج نمونه ای می باشد .

۳-۷ جامعه آماری و نمونه گیری
۳-۷-۱ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیاء یا عناصری که حداقل در یک صفت مشترک باشند . تعداد عناصر موجود در یک جامعه را حجم جامعه N می نامند . در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه ی آماری مورد نظر را تشکیل می دهند .
۳-۷-۲ نمونه