شرح واژه ها و اصطلاحات، شبکه جهانی اینترنت، آمیخته بازاریابی

 

اهداف فرعی:
تعیین تأثیر محصول بر فروش و صادرات صنایع دستی
تعیین تأثیر تجارت الکترونیک بر فروش و صادرات صنایع دستی
تعیین تاثیر حمایت دولت بر فروش و صادرات صنایع دستی
۱-۶٫ شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
۱-۶-۱٫ صنایع دستی
صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی مفاهیم متعددی دارد، به این معنا که گاهی حاکی از نحوه ساخت کالاست مانند (دست ساز) و گاه بازگوکننده ویژگی هر محصول است، مانند صنعت دستی، هنری و غیره.
در « داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ » ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎی واژه ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ: « ﻣﻬﺎرت، ذوق و ﺑﯿﻨﺶ اﻧﺴﺎن درﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد» و ازدﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎد «ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮدﻫﺨﺪا» ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺎﻟﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﻠﺰی و ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ « ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ» را ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ‌ﻫﺎﯾﯽﮐﻪ دﺳﺖ در آن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد است». به ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آنﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻃلاق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ: «ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﯿﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ذوق و ﻫﻨﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.: ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ازهنر ـ صنعت اطلاق می‌شود که به طور عمده با بهره گرفتن از مواد اولیه بومی و اﻧﺠﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﮐﻤﮏ دﺳﺖ و اﺑﺰار دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮلاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ آن ذوق ﻫﻨﺮی و ﺧلاﻗﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮلات از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ (عمرانی، ۱۳۹۰، ص ۳).
صنایع دستی در لغت نامه دهخدا عبارتست از آن چه که با دست ساخته می‌شود از قالی، پارچه و ساخته های فلزی و غیره (لغت نامه دهخدا، ص۲۸۰).
۱-۶-۲٫ تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد. این امور می تواند شامل عمده فروشی و خرده فروشی در کالاهای فیزیکی و غیرفیزیکی، ارائه سرویس‌های مختلف به مشتریان و دیگر امور تجاری باشد. (کمالی رضایی و آقانبی، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا مبادله کالا، خدمات، اطلاعات را از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت تشریح می کند.(مانیان و زندی‌منش، ۱۳۹۱، ص ۱۴)
۱-۶-۳٫ آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی شامل ۴ عنصر اصلی قیمت، محصول، مکان و ارتقای فروش می‌باشد، که همه خریدارن تحت تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابی‌اند و تصمیم گیری آنها وابسته به نوع محصول و ویژگی‌های آن، شیوه‌های قیمت گذاری و روش‌های پرداخت، امکانات و تسهیلات توزیع و روش‌های ترغیبی و ترفیعی شرکت هاست.(روستا و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۴۴)
آمیخته بازاریابی شامل تمامی متغیرهای است که سازمان می تواند در ارتباط با بازار هدف و نیز برای ارضای تقاضای بازار، آنرا کنترل کند. زمانی که گروه خاص مشتریان (بازار) مشخص شده و مورد تحلیلی قرار گرفته باشند، سازمان می‌تواند بطور مستقیم فعالیت‌های خود را در جهت برطرف کردن نیازهای بازار بشکلی سودمند آغاز کند.
۱-۶-۴٫ نقش دولت
دولت‌ها نفوذ مستقیم بر روی عوامل تعیین کننده دارند، به صورت غیر مستقیم از طریق سیاست‌های پولی و مالی و به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده کالاها و خدمات بر روی شرایط تقاضا اثر می‌گذارد.
دولت به عنوان سیاست گذار موضوعات کارگری، آموزش، تشکیل سرمایه، منابع طبیعی و استانداردهای کالا بر روی منابع اثر می‌گذارد. دولت با تقویت عوامل تعیین کننده، مزیت قابتی شرکت‌ها را در داخل کشور بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند مزیت رقابتی را بهبود ببخشد و یا آن را کاهش دهد، اما نمی‌تواند نسبت به ایجاد آن اقدام کند.(ابراهیمی، ۱۳۹۰، ص ۲۷۸)

۲-۱٫ مقدمه