شرکتهای سرمایهگذاری، عرضه و تقاضای کالا، فعالیتهای اقتصادی

 

بازار پول
بازار سرمایه
طبقهبندی بر اساس مرحله انتشار
بازار اولیه
بازار ثانویه
طبقهبندی بر اساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی
بازار نقدی یا آنی
بازار مشتقه
طبقهبندی بر اساس ساختار سازمانی
بازار حراج
بازار خارج از بورس
بازار از طریق واسطه
تعریف بازار
بازار عبارتست از شبکهای از روابط فیمابین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته عرضه و تقاضای کالا و خدمات معین. منظور از تمرکز سازمان یافته، اجتماع خریداران و فروشندگان در یک مرکز و محل نبوده، بلکه ایجاد رابطه بین آنها با وسائل مختلف مدنظر میباشد (منتظر ظهور، 1376، ص129).
هر نظام اقتصادی از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل شده است. بخش مالی یا سیستم مالی به شبکهای از بازارهای مالی، تجار، خانوارها، دولت و موسساتی اطلاق میشود که در سیستم مشارکت کرده و عملیات آنها بر اساس مقررات خاصی صورت میپذیرد. وظیفه اصلی سیستم مالی، انتقال وجوه قابل وام دادن از وام دهندهگان (یا واحدهای دارای مازاد که بیشتر خانوارها هستند) به قرض گیرندهگان (یا واحدهای دارای کسری پسانداز که بیشتر شرکتهای تجاری و دولتها هستند) میباشد. این انتقال وجوه در بازارهای مالی در بازارهای مالی و توسط موسسات مالی انجام میگیرد. لذا اکثر موسسات مالی که در واقع نقش واسطه را ایفاء مینمایند، به واسطههای مالی مشهورند (دهکردی، 1388، ص10).
موسسات مالی بنگاههایی هستند که دارایی اصلی آنها را دارایی و مطالبات مالی (سهام، اوراق قرضه و وام) تشکیل میدهد. این موسسات علاوه بر انتقال وجوه از پسانداز کنندهگان به متقاضیان، خدمات مالی دیگری همچون حمایتهای بیمهای، ایجاد وسیله پرداخت و … را نیز انجام میدهند. کیفیت ارائه شده توسط خدمات سیستم و یا بخش مالی که از طریق موسسات و نهادهای گوناگون از جمله بانکها، صندوقهای پسانداز، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و … انجام میگیرد (شبانی بالانچی، 1380، ص59).
بازار مالی
بازار پول و سرمایه که مجموعاً آنها را با عنوان بازارهای مالی میشناسند و ارتباط بین این دو بازار جهت توسعه بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل سرمایه مدنظر میباشد. در اقتصاد همواره افرادی هستند که دارای پسانداز هستند و نمیتوانند پساندازهای خود را به کار گیرند و گروهی دیگر از افراد هستند که نیاز به پول جهت سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی دارند ولی از منابع کافی برخوردار نیستند به این ترتیب عدم تعادل در رابطه با پسانداز و سرمایهگذاری بروز نمیکند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پسانداز و سرمایهگذاری با هم برابر شوند. در بازار مالی موسسات و نهادهایی فعال هستند که نقش واسطه را ایفا میکنند. این موسسات در تکامل یافتن بازار مالی نقش موثری دارند و کمک میکنند تا پساندازهای راکد به دست گروهی برسند که امکان و فرصت انجام فعالیتهای اقتصادی را دارند ولی از منابع لازم برخوردار نیستند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پسانداز با سرمایهگذاری برابر گردد. بدین جهت نیاز به مکانیزمهایی است که پول را از این پساندازه کنندگان جمع آوری کرده و به دست افرادی برسانند که نیاز به استفاده از این منابع را دارند. که در شکل 2-1 نشان داده شده است(Philip , 1998,p-38).
شکل 2-1- موسسات فعال در بازار پول و سرمایه
(خط داخلی نشاندهنده وجوه و خط بیرونی نشاندهنده اوراق بهادار میباشد.)