شرکت پذیرفته شده در بورس، بورس اوراق بهادار تهران، شفاف سازی اطلاعات مالی

 

۲-۵پپیشینه پژوهش
۲-۵-۱ تحقیقات داخلی:
فتاحی(۱۳۸۹) به بررسی نقش محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهم پرداخته است. این پژوهش تنها شامل بررسی فرضیه اصلی اثر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام است و در آن تنها از متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده اند. در پژوهش یاد شده نمونه نهایی شامل ۱۱۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره چهار ساله (۱۳۸۵-۱۳۸۲) است. در این پژوهش برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار crash استفاده شده که اندازه گیری آن متکی بر بازده های ماهانه برای هر شرکت بوده و برای اندازه گیری متغیر مستقل محافظه کاری نیز از معیار گیولی و هاین (۲۰۰۰) استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار میان محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت در آینده است .
مرادی وهمکاران (۱۳۹۰) نمونه ای شامل نود شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره هشت ساله (۱۳۹۰-۱۳۷۸) بررسی کرده که نتایج آن حاکی از وجودرابطه ای منفی ومعنادار بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهام است. آنها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهام استفاده کرده اند که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت ها بوده است. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (M/B).
مرادی وهمکاران (۱۳۹۰) هم چنین رابطه محافظه کاری و سقوط قیمت سهام را برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز آزمون کرده اند که طبق نتایج گزارش شده رابطه محافظه کاری با سقوط قیمت سهام در شرکت های دارای سطح تقارن اطلاعاتی بالا از نظر آماری معنادار نیست و عدم تقارن اطلاعاتی نتوانسته است تاثیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.
فروغی ،امیری و میرزایی(۱۳۹۰) در پژوهش به بررسی تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. آنها نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که عدم شفافیت اطلاعات مالی به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام منجر می شود. هم چنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که در شرکت هایی که از عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری برخوردارند ، اثر عدم شفافیت اطلاعاتی مالی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
فروغی ومیرزایی (۱۳۹۱) در مطالعه خود به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی ، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می دهد. طبق یافته های آنها، در شرکت هایی که از عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری برخوردارند ،توانایی محافظه کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است.
سینایی و داوودی (۱۳۸۸) در مطالعه خود به بررسی رابطه بین شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که بین هر سه بعد شفافیت، یعنی شفافیت اطلاعات مالی، شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هئیت مدیره و رفتار سرمایه گذاران در بورس رابطه وجود دارد. و از بین ابعاد سه گانه مذکور سرمایه گذاران به شفافیت اطلاعات مالی اهمیت بیشتری می دهند.
عرب مازار یزدی و همکاران(۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان “بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی” با تاکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداخته اند. جامعه آماری تحقیق آن ها استان تهران و در پنج گروه ۳۰ نفره شامل اعضای هیات علمی دانشگاه، حسابرسان مستقل( حسابدار رسمی)، کارشناس های مالی (بورس اوراق بهادار تهران)، ممیزین مالیاتی (سازمان امور مالیاتی استان تهران) و مدیران مالی (به نمایندگی تهیه کنندگان گزارشگری مالی)، شاغل در سال ۱۳۸۹ و از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است؛ به طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
قائمی وعلوی (۱۳۹۱) در مطالعه ای تحت عنوان رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد طی سال های ۸۳-۸۹ درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های آنها نشان داد که بین شفافیت اطلاعات و میزان نگهداری وجه نقدرابطه منفی و معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بالاتر هستند وجه نقد کمتری نگهداری می کنند.
بادآور و بهشتی (۱۳۹۲) در مطالعه ای تحت عنوان تاثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداختند. نتایج آنها نشان داد که شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تاثیری ندارد.
فولاد،یعقوب نژادو تالانه (۱۳۹۱) در مطالعه خود به بررسی نقش محافظه کاری بر کاهش خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند.نتایج آزمون آنها بر این دلالت دارد که محافظه کاری می تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام گردد.
دیانتی، مرادزاده و محمودی (۱۳۹۱) در مقاله خود به بررسی تاثیر سرمایه گذاری نهادی بر کاهش احتمال ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود سرمایه گذاران نهادی احتمال رخ دادن سقوط قیمت سهام را به
صورتی معنادار کاهش می دهد.
مهرآذین،مسیح آبادی و
دهنوی (۱۳۹۰) به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و شفافیت اطلاعات مالی پرداختندنتایج تحقیق آنها موید این است که در شرکتهای شفاف تر، اطلاعات مرتبط با سود پیشاپیش در قیمت سهام لحاظ می شود از این رو محتوای اطلاعاتی سود در این شرکتها نسبت به دیگر شرکت ها کمتر است.
شورورزی وهمکارن (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان رابطه شفافیت اطلاعات بازار و بروز حباب قیمت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۷-۸۹ پرداختند.نتایج آنها حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکتهای حبابدار وجود دارد و شفافیت اطلاعات در بین این شرکتها در حد متوسط می باشد.هم چنین تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکتهای غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت در بین این شرکتها خیلی زیاد است.
ماریه حسنی (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی ،عدم شفافیت سود وریسک سقوط قیمت سهام پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد.
دیانتی، لطفی و آزاد بخش (۱۳۹۱) در مطالعه خود به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک سقوط قیمت می پردازد.این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سرمایه درگردش احتمال سقوط قیمت سهام رابه صورتی معنادار کاهش می دهد.