شرکت پذیرفته شده در بورس، بورس اوراق بهادار تهران، استانداردهای حسابداری

مارس 27, 2019 by بدون دیدگاه

 

در پژوهش مهدوی و همکاران (۱۳۹۲) اثر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بررسی شده است. سود پیش بینی شده و اثر آن بر تصمیم های اقتصادی سرمایه گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش های بسیاری درباره کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است. از متغیرهای ویژگیهای هیئت مدیره، سهامداران نهادی و کمیته حسابرسی برای ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود پیش بینی شده نیز از دو متغیر دقت و سوگیری مدیریت در سود پیش بینی شده ، استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش را تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تشکیل می دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیری بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
تحقیق سجادی و همکاران(۱۳۹۰)
هدف تحقیق سجادی و همکاران(۱۳۹۰) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چارچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری شامل، داشتن ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد، بیطرفی، بموقع بودن و بیان صادقانه است. در این تحقیق داده‌ها به صورت سالانه با استفاده از آزمون داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که وجود سرمایه‌گذاران نهادی موجب بهبود ارزش پیش‌بینی، ارزش بازخورد و صادقانه بودن گزارشگری صورتهای مالی می‌شود. همچنین، وجود این سرمایه‌گذاران در ساختار مالکیت شرکتها موجب خواهد شد تا صورتهای مالی به‌موقع و زودتر گزارش شوند. در نهایت، بین سرمایه گذاران نهادی و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنیدار وجود نداشته است.
تحقیق خالقی مقدم ( ۱۳۹۱ )
خالقی مقدم ( ۱۳۹۱ ) دقت پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد. وی متغیرهایی همچون اندازه شرکت، عمر شرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی را مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
تحقیق ملکیان و همکاران ( ۱۳۸۹ )
ملکیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده به وسیله شرکت ها را با انتخاب نمونه ای متشکل از ۵۸ شرکت طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت سود پیش بینی شده، است. همچنین، نتایج این پژوهش وجود رابطه بین گزارش حسابرس و دقت سود پیش بینی شده را تأیید می کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت، یافت نشد. هرامیان(۱۳۹۲ ) دقت پیش بینی سود هر سهم شرکت هایی را بررسی کرد که سهامشان برای اولین بار در بورس عرضه می شود. نتایج پژوهش وی نشان داد که خطای پیش بینی سود با دوره پیش بینی و نوسان های شاخص کل بورس رابطه مستقیم دارد و در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه اهرم مالی، اظهار نظر حسابرسی و طبقه صنعت رابطه معناداری دیده نشد.
۲-۶-۲ تحقیقات خارجی
تحقیق پاتل(۱۹۷۶)
نتایج به دست آمده از تحقیق پاتل(۱۹۷۶)، بیان کننده این واقعیت است که افشای پیش بینی ها، تعدیل قیمت سهام را به همراه دارد. لذا داده های پیش بینی شده دارای بار اطلاعاتی، است پنمن(۱۹۸۰) نشان داد که پیش بینی های سود از سوی مدیریت، معتبر است. این مطالعات معنیدار بودن واکنش قیمت سهام نسبت به پیش بینی های سود را، گواهی می دهد و نشان از ارتباط مثبت بین بازده های غیر عادی سهام و اطلاعات سود غیر منتظره دارد که از طریق پیش بینی ها منتقل می شود (پنمن، ۱۹۸۰)
تحقیق سینگ و دیویدسون( ۲۰۱۳ )
سینگ و دیویدسون( ۲۰۱۳ )، با استفاده از نمونه ای شامل ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس های آمریکایی طی سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۲ ، به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. آن ها نسبت گردش دارایی ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش را به عنوان معیارهایی از هزینه های نمایندگی در نظر گرفتند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان معیاری از هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران باعث افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان، و درنتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود. بین نسبت مالکیت سهامداران عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
تحقیق تروانگ( ۲۰۱۲ )
تروانگ( ۲۰۱۲ )، به بررسی ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی شرکت های استرالیایی پرداخت. در تحقیق وی، هزینه های نمایندگی با استفاده از دو معیار، نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۵۰۰ شرکت طی سال ۲۰۱۲ بیانگر این بود که بین مالکیت مدیریتی و نسبت گردش دارایی ها ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. لیکن بین تعداد سهامداران عمده (تمرکز مالکیت)، درصد سهام نگهداری شده به وسیله سهامداران عمده و ترکیب هیات مدیره با معیارهای هزینه های نمایندگی ارتباط معناداری یافت نشد.
تحقیق بیور و همکاران (۱۹۸۷)
بیور و همکاران (۱۹۸۷)، بر اساس اطلاعات سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ ، یک حساسیت (یعنی شیب رگرسیون درصد تغییرات در ق
یمت نسبت به درصد تغییرات را بررسی کردند به عبارت دیگر، معمولاً قیمت ها و سودها در یک جهت تغییر می کنند ولی نه به یک نسبت. البته قیمت ها ممکن است به علت عوامل نا مربوط و غیر وابسته، تغییر کنند که بر همبستگی تأثیر می گذارد. این عدم همبستگی کامل، مطابق این نظر است که اگر سودها دارای یک قسمت غیر دائمی باشند، واکنش قیمت ها نسبت به آن ها اساسی نیست (بیور، لامبرت و ریان ، ۱۹۸۷)
تحقیق کیم و ور کچیا (۱۹۹۱)