شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، ساختار فصل‌های پایان‌نامه، مدل شناسایی فرصت اولویک

 

۱-۹٫ تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی
۱-۹-۱٫ کارآفرینی
۱-۹-۱-۱٫ تعریف مفهومی
بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم شده است. انگلیسیها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص کارآفرینی به کار گرفته اند: ماجراجو، متعهد، کارفرما (میرآفتاب زاده، آهنگر، ۱۳۹۲). دانشمندان معتقدند کارآفرینی فرایندی است که در محیط ها و مجموعه های مختلفی اتفاق میافتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری افرادی که به فرصتهای اقتصادی واکنش نشان می دهند، رخ می دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد. کارآفرینی فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. (ایکولس، نیک ،۱۹۹۸)
۱-۹-۲٫شناسایی فرصت کارآفرینانه
۱-۹-۲-۱٫ تعریف مفهومی
تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق، موضوع اصلی تحقیق های کارآفرینی( شفرد و دتین،۲۰۰۵،ص ۹۱و ۹۹) و عامل ایجاد ثروت های فردی و اجتماعی (وکاتارمین،۱۹۹۷) محسوب میشود. پندرگست (۲۰۰۴) معتقد است، تشخیص فرصتهای کارآفرینانه از منابع مختلفی سرچشمه میگیرد که از میان این منایع می توان به تغییر روندها، فرصتهای بازار و نبود پیوستگیها اشاره کرد.
۱-۹-۲-۲٫ تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه از مدل شناسایی فرصت اولویک استفاده شده است. این روش جامعهی آماری مصرفکنندگان را در شناسایی فرصت مهمتر از عرضهکنندگان میداند. طبق این مدل ارزش یک فرصت یا ویژگی به صورت زیر محاسبه میشود:
ارزش یک ویژگی=اهمیت آن ویژگی از نظر مصرفکننده+(اهمیت – رضایت مصرفکننده از وضعیت فعلی آن ویژگی)
۱-۹-۳ . صنعت گردشگری
۱-۹-۳-۱٫ تعریف مفهومی
در باب گردشگری تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران بیان شده است.بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت ، کار ودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده و حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند.(سازمان جهانی گردگشری،۱۹۹۳، ۱-۱۰)
صنعت گردشگری همانند سایر منابع اقتصادی از قوانین و نظریه های تجارت بین المللی پیروی میکند و این اتفاق نظر در ادبیات اقتصادی وجود دارد که کشورهای بهره مند از منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، در صادرات خدمات گردشگری از مزیت نسبی برخوردار هستند. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه ی از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و محیطی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی را در توسعه ی ملی ایفا نماید(معصومی،۱۳۸۵، ۱۰).
۱-۹-۳-۲٫ تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای دو عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل به ترتیب ۸ فرصت و ۱۱ ویژگی شناسایی شده است که در پرسشنامه با دو معیار اهمیت و رضایت مورد پرسش قرار گرفتهاند.
۱-۱۰٫ ساختار فصل‌های پایان‌نامه
پایان نامه در ۵ فصل، تدوین و ضمائم پس از پایان فصل پنجم آورده می شود.