شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، فرصت های کارآفرینانه، اهداف فرعی تحقیق

 

عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصتهای اشباع نشدهای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.
برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصتهای کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصتهای کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصتهای کشف نشده را شناسایی و یا فرصتهای خلق نشده را بوجود آورد. بدین ترتیب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصتها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و در نتیجه صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقیق فوق، انتظار می‌رود که فرصتهای کارآفرینانه جدید در زمینه صنعت گردشگری برای کارآفرینان مشخص گردد که با بهره برداری از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.
۱-۴٫ اهداف پژوهش
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
شناسایی و اوبویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد
اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از
شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در عامل جاذبههای گردشگری در شهرستان مشهد.
شناسایی و اولویاتبندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.
۱-۵٫ سوالات پژوهش
در این پژوهش، محقق به منظور شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردگشری در شهرستان مشهد، به دنبال پاسخ به سوال اصلی زیر است:
در عوامل مؤثرگردشگری مشهد چه فرصتهای کارآفرینانه‌ای برای کارآفرین وجود دارد؟
فرصتهای شناسایی شده چگونه اولویت بندی می شوند؟
و سوالهای فرعی عبارتند از
در عامل جاذبههای گردشگری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصتهای کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
فرصتهای شناسایی شده در عامل جاذبههای گردشگری چگونه اولویت بندی می شوند؟
در عامل حمل و نقل درون شهری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصتهای کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
فرصتهای شناسایی شده در عامل حمل و نقل درون شهری چگونه اولویت بندی می شوند؟
۱-۶٫ روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن ابتدا با مصاحبه حضوری فرصتها و ویژگیها شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه و تحلیل آن اقدام به رتبهبندی عوامل مورد بررسی میشود.