شکل نسبی مدل عملکرد فرآیند، ساختارهای پایه دو مرحله ای، شکل نسبی مدل عملکرد سیستم

 

بیشتر روش های متداول ، مدل اندازه فاصله، به هر فاکتور اجازه می دهد که دارای پارامترهای مختلف باشد و تابع هدف میانگین را مینیمم می کند. برای اینکه پارامترهای ورودی و خروجی قابل قیاس باشند، آن ها به فرم متقابل نشان داده شده خروجی ها، متصل می شوند. قابل ذکر است زمانی که تنها یک فرایند برای سیستم وجود دارد، این مدل به ارزیابی عملکرد راسلف تقلیل می یابد. بیان متقابل، باعث غیر خطی شدن مدل می شود. برای غلبه بر آن، یک شکل نسبی میانگین از پارامترهای فاکتور ورودی به پارامترهای فاکتور خروجی، استفاده شده است.
جایی که فاکتورها با توجه به نوع آن ها، طبقه بندی شده اند، به عنوان مثال ورودی، خروجی، محصول میانی و پارامترهای مشابه به مشابه متصل شده اند، می توان ساده سازی انجام داد، که در متون آمده است. فاصله همچنین می تواند در جهت g در این نوع از مدل، اندازه گیری شود.
۲-۸-۵) مدل ارزیابی براساس اسلاک
تون وتسوتسوی(۲۰۰۹) یک مدل ارزیابی براساس متغیر کمکی (SBM) را برای ارزیابی سیستم و عملکرد فرایند یک سیستم شبکه اراده کردند. متغیرهای کمکی به وسیله تقسیم مشاهدات DMUهای در حال ارزیابی برای ایجاد فاکتورهای متفاوت قابل قیاس، تنظیم شده اند. آن ها همچنین می توانند، به وسیله بردارهای جهت دار یا طیف وسیعی از فاکتورهای مربوطه، تنظیم شوند. دو شکل از تابع هدف ارائه شده است، که یکی محصولات میانی را نمی سنجد، در حالیکه دیگری این کار را انجام می دهد(تون وتسوتسوی۲۰۰۹) .فوکویاما و میردهقان(۲۰۱۲)، متذکر شدند که اسلاک ها به همراه محصولات متوسط باید محاسبه شوند و یک روش دو مرحله ای برایشناسایی ناکارآمدی DMU ها، ارائه دادند. مدل SBM هم برای روش های با خروجی های نامطلوب، استفاده شده اند.(کائو۲۰۱۴)
۲-۸-۶) شکل نسبی مدل عملکرد سیستم
عملکرد سیستم می تواند به عنوان نسبت مجموع ارزیابی شود، که از جمع خروجی های بیرونی به ورودی های بیرونی، ، می باشد. یک فرم خاص از این مدل، مدل وابستگی ارائه شده به وسیله کائو(a2009) برای سیستم های شبکه ای متداول می باشد، که نیازمند فاکتورهای مشابه، که در مجموع، ضرایب مشابهی می باشند و مهم نیست مربوط به کدام فاکتور فرایند باشند. مدل های این نوع معمولا به شکل ضریب، نشان داده شده اند. هرچند، تا زمانی که ضریب و فرم های بهبود یافته ، دارای ارتباط اولیه-دوگانه می باشند. مدل ها در این رده، معمولا نقطه مقابل ۱ در اندازه گیری فاصله سیستم می باشد (کائو ۲۰۱۴).
۲-۸-۷) شکل نسبی مدل عملکرد فرایند
مانند مدل کارایی نسبی سیستم، عملکرد یک فرایند می تواند به صورت نسبتی از مجموع ورودی های آن به خروجی های آن ، اندازه گیری شود، همانطور که در معادله ۵ نشان داده شده است. در تقابل با مدل کارایی سیستم، که در آن کارایی سیستم مفهوم اصلی در جستجو برای ضرایب مطلوب می باشد و یک ارتباط بین سیستم و مدل عملکرد فرایند را حاصل می شود. مفهوم اصلی یک مدل عملکرد فرایند، عملکرد های فرایند با یک نیروی محرک با مجموع آن ها ،که معمولا در فرم متوسط، می باشد. معمولا با یک انتخاب صحیح وزن ، با یک فرم خطی از مدل، حاصل می شود)کائو۲۰۱۴).
۲-۸-۸) مدل تئوری بازی
در ابتدای بازی با pبازیکن، نیاز است که پرداخت به هر بازیکن حداقل به اندازه از کارافتادگی هر بازیکن باشد. با قبول یک مجموعه از پرداخت کارافتادگی ()، پرداخت هر بازیکن می تواند به وسیله حل مسائل ماکزیمم سازی ، حاصل می شود.
، که در آن پرداخت uامین بازیکن می باشد. با یک انتخاب صحیح از پرداخت کارافتادگی () و تعیین به عنوان عملکرد k فرایند، بهترین استراتژی به عنوان ضرایب محاسبه عملکرد، ارائه و تخمین زده شده است و به صورت عملکرد مطلوب، محاسبه شده است (کائو۲۰۱۴).
۲-۸-۹) مدل ارزش پایه ای
این مدل، به مفهوم حداکثر سازی مجموع خروجی و یا سود ، سیستم شبکه با محدودیت های مدل ۴ ، می باشد
بیشتر مدل هایی که در بالا ذکر شده دارای تفاوت می باشند که به طور خاص نشان داده نشده اند، زیرا از نظر مفهومی مهم هستند. در بررسی نشان داده شده در بخش بعدی، در صورت نیاز توضیح داده خواهند شد.
بخش دوم
طبقه بندی مطالعات وسوابق تحقیق
۲-۲-۱) مقدمه
سیستم های شبکه دارای ساختار های مختلفی می باشند. هر مطالعه برروی شبکه DEA ، با یک ساختار بر اساس این که کدام مدل ها برای ارزیابی کارایی، متناسب می باشند، که براین اساس یک برنامه کاربردی برای مسائل مهم جهان حاصل می شود یا یک نوع داده مورد بحث قرار می گیرد. این تحقیق به بررسی کارها برروی شبکه DEA با توجه به ساختار مورد مطالعه، که می تواند به صورت سری، موازی, مخلوط، مرحله ای یا دینامیک باشد. تعداد زیادی از مطالعات بر اساس ساختارهای دو مرحله ای انجام شده است که روش های خاص از روش های سری می باشند، و فرم هایی جداگانه ای از ساختارهای سری در بخش های بعدی وجود دارند.
۲-۲-۲) ساختارهای پایه دو مرحله ای
شکل۲-۲: ساختار پایه دو مرحله ایی