شکل نیمه قوی بازار کارا، شکل ضعیف بازار کارا، داده ها و اطلاعات

 

۲-۲-۲ چارچوب ریسک و بازده:
یکی از مفاهیم اساسی در نظریه نوین پرتفوی رابطه بین » بازده مورد انتظار و ریسک « است رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک یک رابطه مستقیم است بنحوی که با افزایش ریسک بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد و بالعکس.
معمولا در اقتصاد و بویژه در سرمایه گذاری فرض بر آن است که سرمایه گذاران منطقی عمل کرده اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و بعبارتی دیگر ریسک گریزند سرمایه گذاران منطقی و ریسک گریز در ازای فبول ریسک انتظار دریافت بازده بیشتری دارند بنابراین می توان گفت ، سرمایه گذارانی که ریسک بیشتری را می پذیرند انتظار دریافت بازده بیشتر را داشته و سرمایه گذارانی که ریسک کمتری می پذیرند انتظار دریافت بازده کمتری دارند.( جونز ، ۱۳۸۲).
نمودار ۲-۱ رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک را نشان می دهد چنانچه به ازای نرخ بازده های مختلف ریسک های حاصله را نمایش دهیم خطی همانند خط ترسیم شده در نمودار ۲-۱ حاصل می شود که خط مذکور را » خط بازار سرمایه« یا CML می نامند با توجه به نظریه نوین پرتفوی سرمایه گذار پرتفوی خود را بر اساس دو معیار بازده مورد انتظار ریسک ( انحراف معیار بازده ) انتخاب می کند ( ۱۱-۱۰٫p .1982،Rudd) .

(نمودار ۱-۲) رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک
د. چارچوب ریسک و بازده باید همواره این موارد را مد نظر قرار داد .
فرض می شود که بازده مورد انتظار معیار سنجش ارزش مورد انتظار بوده و معمولاً با هم برابرند.
ریسک پذیری در مدل های مختلف با روش های متفاوتی اندازه گیری می شود .
فرض می شود که همواره ارزش ( بازده ) بیشتر و ریسک کمتر مطلوب تر است.
تمایل سرمایه گذاران به ریسک تعیین کننده ارزش مبادلاتی ریسک –بازده آنهاست.(۱۹۹۷ ، Weber &Milliman).
3-2-2 مفهوم بازار کارا
مفهوم بازار کارا به این معنی است که اطلاعات به محض آشکار شدن سریعاً بر قیمت ها تا ثیر می گذارد در ایاتلت متحده آمریکا با بهره گرفتن از ازتباطات الکترونیکی ، اطلاعات به محض وقوع سریعاً و یا به صورت همزمان در میان کارگزاران و موسسات سرمایه گذاری پخش می شود افراد معمولی که به این تجهیزات دسترسی ندارند از طریق رادیو ، تلویزیون و یا خطوط اختصاصی تلویزیون و در نهایت از طریق مجلاتی مثل مجله والستریت از خبر ها مطلع می شوند .
مفهوم بازار کارا یک ادعا یا توقع نیست بلکه تغییرات کاملی است که در اثر انتشار اطلاعات جدید در قیمت سهام صورت می گیرد طبق فرضیه بازار کارا ، تغییرات قیمت ناشی از اطلاعات موجود است.
اشکال مختلف بازار کارا :
شکل ضعیف بازار کارا : یکی از متداولترین نوع اطلاعات در ارزیابی ارزش اوراق بهادار ، داده ها و اطلاعات مربوط به بازار است برخی از اطلاعات موجود مربوط به دوره های قبل بوده و تاثیر آن ها در قیمت های اوراق بهادار منعکس شده است و تاثیری در پیش بینی تغییرات آتی قیمت ها ندارد و به همین دلیل از ارزش کمتری برخوردارند . این نوع اطلاعات که تاثیر کمتری بر روی قیمت سهام دارند شکل ضعیف از فرضیه بازار کارا را نشان می دهند در صورتی که شکل ضعیف بازار کارا صادق باشد باید گفت که تغییرات گذشته قیمت باید رابطه ای با تغییرات آتی قیمت نداشته باشدبه عبارت دیگر ، تغییرات قیمت سهام در طول زمان باید مستقل و یا تقریباً اینگونه باشد.
شکل نیمه قوی بازار کارا :
سطح خیلی متداول کارایی بازار نه تنها شامل اطلاعات موجود قیمتی است بلکه شامل تمام اطلاعات شناخته شده و در دسترس ماندد اطلاعات مربوط به درآمد ، سود تقسیمی ، اعلان تجزیه سهام ، پیشرفت های جدید در مورد محصولات ، مشکلات تامین مالی و تغییرات مربوط به حسابداری است در بازاری که چنین اطلاعاتی سریعاً در قیمتها منعکس می شود به آن بازار کارای نیمه قوی گفتته می شود.