شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل پیشنهادی پژوهش

 

حمایت دولت
موانع نرم
مدل پیشنهادی پژوهش برای بررسی موانع توسعه ی بیمه درمانی، صحت،۱۳۹۱،ص۱۸
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱ مقدمه
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع اوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شود. هر یک از این روش ها برای پاسخگویی یک نوع مسئله مناسب هستند(خاکی،۱۳۸۹ :۱۰۲). پژوهش در تعلیم و تربیت جریانی است که از طریق آن فرد به اطلاعات معتبر و مفیدی در زمینه فرایند تعلیم و تربیت دست می‌یابد. هدف ان کشف اصول و یا تفاسیر کلی درباره رفتار است که می‌توان از آن‌ ها در توصیف پیش‌بینی و کنترل رویدادها در زمینه تعلیم و تربیت و به عبارت دیگر در نظریه علمی مورد استفاده قرار داد. پژوهش در این زمینه به‌عنوان یک علم از روش های پژوهشی بهره می گیرد که با جریان‌ها و روش‌های اساسی و مفاهیم کاربردی علم انطباق دارند. (آری و همکاران ،۱۳۸۰ :۶). در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، روایی و پایانی ابزار، شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و اجرای پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲ روش پژوهش
روش های متعددی برای تحقیق بکار برده میشود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیمبندیهای متفاوتی از آن بهعمل آمده است. از نظر هدف میتوان روش پژوهش را بهروش های پژوهشهای پایه‌ای یا بنیادی، پژوهش کاربردی، پژوهش و توسعه، پژوهش های ارزیابی، پژوهش عملی یا کاری تقسیمبندی میشود (خاکی،۱۳۸۹ :۱۰۳).
درطبقه‌بندی انواع پژوهش بر اساس روش میتوان روش های تحقیق را بهروش تاریخی، روش توصیفی-کیفی، روش پیمایشی یا زمینه‌یابی، روش تحلیل محتوایی، پژوهش میدانی، پژوهش موردکاوانه، پانل، پژوهش همبستگی، پژوهش علی یا آزمایشی تقسیمبندی کرد ( خاکی، ۱۳۸۲).روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش میپردازد. بهعبارت دیگر محقق در اینگونه تحقیقات سعی میکند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است(نادری و نراقی، ۱۳۸۴). بنابراین می توان اذعان نمود در این پژوهش از آن جایی که محقق به بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی،از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی می باشد.
۳- ۳ جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. و عبارت است از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی،۱۳۸۱). جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بیمه دانادرتهران با تعداد ۱۸۰ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه آماری پژوهش
نمونه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود به طوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نمایش می‌دهند (خاکی، ، ۱۳۸۲،ص۸۴).
برای مطالعه یک موضوع لازم نیست که همه آن جامعه مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد، بلکه در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی است. به تعبیر دیگر در بیشتر تحقیقات، نمونه گیری محقق را به مقصود می رساند. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست.معمولاً برای بررسی حجم یک نمونه دقیق، هیچ رقم معین یا درصد ثابتی از افراد جامعه وجود ندارد. این امر ممکن است به ماهیت جامعه مورد نظر، داده های که باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود و یا روش تحقیق بستگی داشته باشد. از طرفی انتخاب نمونه با اندازه بسیار بزرگ مستلزم صرف هزینه، وقت زیاد و داشتن نیروی انسانی ماهر است. از این رو در بسیاری از موارد امکان انتخاب چنین نمونه ی وجود ندارد. بنابراین برای صرفه جویی در این موارد محقق باید حدی را قائل شود و اندازه نمونه را چنان انتخاب کند که برآورد او درست و مطابق با ویژگی های آماری باشد.پس از بررسی ضریب اطمینان و واریانس جامعه، حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه گردید.
فرمول(۳-۲) بررسی حجم نمونه
جدول(۳-۱)اطلاعات مربوط به محاسبه حجم نمونه
n
حجم نمونه
۱۲۰
N