صادرات کالا و خدمات، فعالیتهای پژوهشی، تولید ناخالص ملی

 

OnThe Survey on Hepatitis B Vaccine Production Marketplace InThe Middle East Countries and Determine an Appropriate Iranian Strategy
Supervisor:
Ph.D. Mohammad Reza Maleki
Advisor:
Ph.D. Azarnoosh Ansari
By:
Yousef Diba
Jenuary 2013
چکیده
مقدمه : آنچنان که دفت بیان داشته، استراتژی به عنوان راهی است جهت رسیدن به اهداف. از این رو، وجود استراتژی در کلیه سازمانها جهت نیل به اهداف عملیاتی و سازمانی یک نیاز و ضرورت است. از جمله اهدافی که صنایع و شرکتهای تولیدی در پی آن هستند،صادرات کالا و خدمات خود به سایر نقاط جهان می باشند.
روش تحقیق: انستیتو پاستور ایران، سازمانی است که علاوه بر فعالیتهای پژوهشی، تامین کننده برخی اقلام دارویی کشور و از جمله واکسن هپاتیت ب می باشد.جهت بررسی وضعیت فروش این واکسن و تبیین راهبرد جهت صادرات این کالا، از ۱۳۱ نفر از متخصصان و کارشناسان مرتبط با تولید و فروش این واکسن و همچنین کارشناسان امور بازرگانی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، اقدام به پرسشگری و تحقیق بر اساس پرسشنامه پژوهشگر ساخته شده با ۲۶ گویه تنظیم و ارائه گردید. نتایج حاصل از این پرسشگری با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و در نتیجه متغیرهای مورد پرسش به ۶ عامل موثربه شرح ذیل تقسیم گردید که عبارتند از:
-بستر اقتصادی: راه زمینی، راه هوایی، راه دریایی، راه آهن، وابستگی های علمی و پزشکی، نرخ تجارت، قوانین گمرکی کشور وارد کننده، محدودیتهای گمرکی کشور وارد کننده، قواین گمرکی ایران، قوانین صادراتی ایران
-بهره وری:»قیمت، ثبات مدیریت
-فرهنگ: دین، زبان، تشابهات فرهنگی، حلال بودن
-کیفیت: استاندارد واکسن، اندازه واکسن، بسته بندی واکسن، امور اداری انستیتو پاستور ایران
-شرایط رقابتی: تولید ناخالص ملی کشور وارد کننده، درآمد ملی کشور وارد کننده، نرخ رشد جمعیت کشور وارد کننده، امید به زندگی کشور وارد کننده
-وضعیت مالی: دارایی جاری، تراز مالی مثبت انستیتو پاستور ایران
نتیجه گیری: پس از بررسی این عوامل، به منظور تدوین استراتژی مناسب، با بهره گرفتن از این عوامل و دسته بندی مناسب آنها، از مدل SPACE ، جهت تبیین راهبرد مناسب استفاده گردید و در مجموع این عوامل به ۴ دسته عوامل ثبات محیط، قوت صنعت، مزیت رقابتی و توان مالی با بهره گرفتن از توضیح دیوید در این خصوص تقسیم و ارزیابی بر روی این عوامل صورت گرفت.
در نتیجه این ارزیابیها، موقعیت و وضعیت سازمان ارزیابی و مشخص گردیده و با توجه به تفسیری که این موقعیت در اختیار قرار داده و استراتژیهای مختلفی که در این وضعیت قابل اجرا می باشد، راهبرد رسوخ در بازار پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کشور عراق به عنوان بازار هدف و انتخاب اول جهت صادرات این کالا در نظر گرفته شد.