ضرورت ارزیابی عملکرد، بهبود عملکرد سازمانی، اندازه گیری عملکرد

 

از سال ۱۹۹۰ به بعد
سیستم های ارزیابی عملکرد بر مبنای کیفیت
۲-۱-۳-ضرورت ارزیابی عملکرد
صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. آنها توجه به موضوع، عملکرد سازمانی را باعث توسعه ی سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی میدانند. از این رو ارزیابی عملکرد، توجه محققین سازمان و مدیریت علوم سیاسی، اقتصادانان و مدیران اجرایی را به خود جلب نموده است.
ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب میشود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:
۱- با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده، مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند یا خیر؟
۲- با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند؟
علاوه بر این، سیستم های حاوی عملکرد و حامی مدیریت عملکرد، سازوکارهای تشویقیای را تهیه میکند که یادگیری و دانش سازمانی را به طریق ذیل ارتقاء می دهد:
۱- ارائه شاخص های رشد سازمانی
۲- شناسایی نکات بهبود
۳- توسعهی شکوفایی استعدادهای کارکنان: هر دستگاه اجرایی، زمانی عملکرد خوب دارد که کارکردش را اندازه گیری کند. این دستگاه نیازمند اندازه گیری عملکرد و یادگیری است که بتواند به پیشرفت سازمانی کمک کند و شاخص های رشد سازمانی، بهبود موثر و پیشرفت های مستمر را شناسایی کند.
سیستم اندازه گیری کارا قادر خواهد بود تا افراد و تیم ها را شناسایی و نیز حسن نیت کارکنان را به اهداف دستگاه اجرایی سنجیده و اعتماد و شایستگی آنان را ارتقاء دهد.
۴- اندازه گیری و نظارت دائمی بر عملکرد با هدف اطمینان یافتن از بهبود بخشی تدریجی و بی وقفه در طول زمان است
۵- آگاه سازی: کسب اطلاع از اینکه سازمان در چه وضعیتی بوده و در چه مرحله ای از دستیابی به اهداف خود قرار دارد.
۶- ارزیابی مشکلات: اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند .
۷- ایجاد اطلاعات: بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریت از طریق اندازه گیری سیستم عملکرد فراهم می آید.
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت میگیرد باید دارای چهارچوبی باشند و هر برنامهی بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد شروع نماید (الهی، ۵۴:۱۳۷۸).
اندازه گیری عملکرد
بهبود عملکرد