ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری

 

مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردانها و.. حکم مسکرات را دارند.
مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راهاندازی سایتهای غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری میگردد.
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر
بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر
بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت
بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت
بررسی شباهتها و تفاوتهای علمای فقه امامیه و اهل سنت
۱-۱-۵- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری
این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.
۱-۱-۶- سوابق تحقیق
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزههای کیفردار محسوب میشود و لذا نظر به اهمیت آن، مخصوصاً شرب خمر تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. اما تحقیقاتی که در آن نظر فقه امامیه و علمای اهل تسنن به شکل تطبیقی و مقایسه ای در کنار هم گردآوری گردد، تاکنون انجام نگردیده است. در باب بزه قیادت، تحقیقات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است و تنها علمای اسلام به ذکر چند جمله در این مورد بسنده نمودهاند که تنها تعریفی از آن بوده وحکمی در رابطه با آن آورده شده که با ادبیاتی متفاوت، محتوای یکسانی را ارائه دادهاند.
از جمله تحقیقات انجام شده به موارد زیر می توان اشاره کرد:
۱- آقای شهباز خدادادی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر عباس جلالینیا و دکتر مائده رضایی به بررسی مشروبات الکلی در فقه شیعه پرداخته و به بیان احکام و روایاتی در این باب پرداختند (خدادادی، ۱۳۹۱: ۳۸).
۲- خانم مرضیه فراهانی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی دکتر محسن جابری عربلو به ترجمه و تحقیق مسائل حد شرب، سرقت، محاربه از کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه علامه حلی (ره) پرداختند (فراهانی، ۱۳۷۰: ۲۵).
۳- رضا بلبلوند در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی آثار مسکرات و علل تحریم آن در قرآن و روایات پرداخت و خاطر نشان نمود که نوشیدن خمر به‌دلیل تأًثیرات عمیق منفی که بر روح و جسم آدمی می‌گذارد و هم‌چنین مواردی که در خصوص آثار و عواقب ناشی از خمر وجود دارد، حرام ابدی شده و شایسته است که جمیع انسان‌ها خاصه مؤمنین و معتقدین به اصول و مبانی اسلامی از آن پرهیز کرده تا مشمول غضب الهی نشوند (بلبلوند، ۱۳۸۸: ۲۶).
۴- جلال علوی در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر جلیل امیدی به بررسی احکام تصرفات مست در فقه اسلامی پرداخت و پس از طرح مسائلی چون مفهوم مستی و مصادیق مواد مستی‌آور، مجازات مستی، اهلیت، تصرف و ضوابط کلی حاکم بر تصرفات مست در مذاهب اسلامی، به ترتیب ابواب فقهی، به بیان تأثیر مستی در مسائل مختلف فقهی ‌پرداخته و به شیوه‌ای استقرایی مسائل عبادات، تصرفات مدنی، تصرفات جنایی، احکام ولایات، قضا، شهادت و اقرار اشخاص مست را مورد بحث و تحقیق قرار داده است (علوی، ۱۳۸۴: ۱۸).
۵- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاءالدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، ۱۳۷۴: ۲۱).