ضوابط شهرسازی، شهرداری تهران، تفکیک و افراز


 

-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده 25 ساله) 330 متر مربع میباشد.
-حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری، بر اساس مقررات طرح تفصیلی 300 متر مربع تعیین گردیده است (ضوابط و مقررات طرح جامع)، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد.
-حداقل نصاب تفکیک در حوزههای صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی 1000 متر مربع تعیین شده است (مصوبه 5 خرداد 149 انجمن شهر).
-حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران 200 متر مربع می باشد.
2-1-10-عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری
اخذ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری، الزامی میباشد(25/6/1370):
1-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی 10 درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
2-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی 100 درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
3-در خصوص سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری، چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب زمین شهری برای ارئه خدمات عمومی واگذار گردد(16/1/1369).
دادگاه شهرستان فروخته میشود و در ماده 10 وجود حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینهها عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
2-1-11-ضوابط و مقررات تفکیک
2-1-11-1-ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری
بر اساس بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در محدوده شهری ضوابط ذیل تصویب گردید:
ماده 1- در این دستورالعمل منظور از محدوده شهری، محدودهای است که شهرداریها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدور پروانه، احداث ساختمان مسکونی، تفکیک و افراز اراضی میباشد.
ماده2- باغ و زمین زراعی به زمینهایی گفته میشود که طبق نظر کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری دایر محسوب و باغ و یا زمین زراعی اعلام گردد.
ماده3- ضوابط شهرسازی در مورد افراز و تفکیک و یا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضی مشجره باغات در حدود شهری به شرح زیر تعیین میگردد:
1-حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر اعم از این که متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعیین میگردد.
2-سطح اشتغال ساختمان با توجه به این نصاب کمتر از 150 متر مربع سطح گردد حداکثر با 150 متر مربع سطح اشتغال مجاز است. رعایت مقررات شهرداریها و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در کلیه موارد الزامی است.
3-در اراضی مشجره باغی که مساحت آنها تا 1500 متر مربع میباشد، میتوان فقط یک بلوک ساختمانی احداث کرد و در مساحتهای بیشتر از 1500 متر مربع میتوان به ازای هر 1500 متر مربع مساحت زمین اضافی یک بلوک ساختمانی دیگر احداث کرد. ضمنا علاوه بر تعداد بلوکهای مجاز احداث یک واحد ساختمانی یک طبقه به طوری که مساحت آن از 50 متر مریع (جهت مصارف نگهداری انبار و غیره) تجاوز ننماید بلامانع است، بدیهی است مجموع سطح اشتغال در هر حال نبایستی از میزان مشخص شده در ردیف 2 تجاوز نماید.
ماده4- حداقل مساحت تفکیک و افراز اراضی زراعتی اعم از اینکه متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد ده هزار متر مربع تعیین میگردد.