طبقه بندی خدمات مالیات الکترونیکی در اروپا

 

۲-۱۸ طبقه بندی خدمات مالیات الکترونیکی در اروپا
طبقه بندی خدمات مالیات الکترونیکی و مقایسه مدیریت مالیات الکترونیکی در کشور های اروپائی انجام و این نتایج حاصل گردید در بین کشورهای اروپائی به ترتیب فرانسه سوئد و استونی بالاترین و اسلواکی و مقد ونیه و لیختن اشتاین درپابین ترین رتبه شاخص خدمات مالیات الکترونیکی قرار دارند(فرهاد شیخان،۲۰۱۲)
شکل۲- ۱۰: خدمات مالیات الکترونیکی در اروپا
۲-۱۹ پیشینه تحقیق
پژوهش در سال ۲۰۱۲ توسط فرهاد شیخان درکشورترکیه (دانشگاه سلیمان دمیرل) مجله دانشکده اقصاد و علوم اداری )با عنوان طبقه بندی خدمات مالیات الکترونیکی و مقایسه مدیریت مالیات الکترونیکی در کشور های اروپائی انجام شد و این نتایج حاصل شد در بین کشورهای اروپائی به ترتیب فرانسه سوئد و استونی بالاترین و اسلواکی و مقد ونیه درپابین ترین رتبه شاخص خدمات مالیات الکترونیکی قرار دارند
پژوهش دیگری در سال ۲۰۱۲ توسط وصال شیخالی اوف در کشور آذر بایجان باعنوان بررسی سیستم مالیاتی واصلاحات جدید (الکترونیکی کردن مالیات )و میزان رضایت مندی مودیان انجام شده است این نتایج بدست آمد سیستم آن لاین مالیاتی باعث مزایای زیر میگردد:
۱-صرفه جوئی در زمان و بودجه دریافت و ارسال مراسلات
۲-مکاتبه الکترونیکی با سایر سازمان های مالیاتی
۳- مکاتبه الکترونیکی با سایرمودیان
۴-تبادل الکترونیکی اسناد
۵-سرعت گردش اسناد
۶-توسعه الکترونیکی بایگانی اسناد
۷-دریافت اطلاعات در مورد گردش اسناد و مجریان
۸- جلب رضایت مودیان مالیاتی
پژوهش دیگری در سال ۲۰۰۶ توسط چانگ و همکارانش با عنوان شاخصهای پذیرش خدمات دولت الکترونیک انجام شد که سیستم پرداخت مالیات و ثبت اینترنتی را با بهره گرفتن از مدل تئوریکی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده مطرح نمود. فرضیه مبتنی بر مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در این تحقیق توسعه داده شده بود تا پذیرش کاربران را ارزیابی نماید. یافته های ریزی شده تحقیقات پذیرش کاربر مؤید آن است که وقتی کاربران با بسته نرم افزاری جدیدی رو به رو میشوند،فاکتورهای متعددی بر تصمیم آنها مبنی بر چگونگی و زمان استفاده از آن تأثیر میگذارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها عبارت است از:
۱-در مورد کاربرانی که فناوری را پذیرفته اند (پذیرندگان) و نیز آنهایی که آن را نپذیرفته اند، سودمندی ادراک شده، اعتماد و سازگاری، شاخصهای مهمی برای نگرش نسبت به ثبت و پرداخت اینترنتی مالیات تلقی می شود.
۲- نوآوریهای شخصی تأثیر معنی داری بر عقاید آنها ندارد. براساس تعریف نوآوری شخصی که
آگراوال و پراساد ارائه میدهند، خصوصیات فردی در پذیرش فناوری اطلاعات، میتواند کمک کند تا کاربرانی را بیابیم که بیشتر تمایل دارند قبل از دیگران نوآوریهای فناوری اطلاعات را بپذیرند. این یافته تجربی نشان می دهد، کاربرانی که خدمات دولت الکترونیک را قبل از سایرین می پذیرند، از سطوح بالاتری از نوآوری شخصی برخوردار نیستند. ممکن است پذیرش با بهره گرفتن از سیستم ثبت و پرداخت اینترنتی مالیات یک مشکل نباشد، اما کار جالبی برای پذیرندگان دارای نوآوری شخصی می باشد.
۳- سهولت استفاده ادراک شده و ریسک ادراک شده به طور معنی داری بر عقاید پذیرندگان نسبت بهخدمات دولت الکترونیک تأثیر میگذارد. جفن و همکارانش اظهار نمودند که «ریسک ادراک شده؛ انتظار ذهنی فرد نسبت به ضرر در دنبال کردن نتیجه مطلوب است.» نتایج تجربی نشان می دهد که سهولت استفاده افزایش یافته و ریسک ادراک شده کاهش یافته هر دو بر عقاید پذیرندگان به طورمعنی داری تأثیر میگذارند. با این حال، این دو بر کسانی که این خدمات را نمیپذیرند تأثیری ندارد.بنابراین، روشن است که سهولت استفاده ادراک شده و سطح پایینتر ریسک، شاخصهای مفیدتری برای پذیرندگان خدمات دولت الکترونیک می باشد. برای افرادی که فنآوری را نمی پذیرند، دلیل احتمالی این است که این دو شاخص به سادگی درک نمی شوند یا ارزشی ندارد که به آنها توجه شود.