طرحواره ناسازگار اولیه، تحلیل عاملی تأییدی، جمع آوری اطلاعات

 

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه آزادکرج که در سنین۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند انتخاب شد.
نمونه آماری
برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده خواهد شد. ۱۱۰ نفر زن و ۱۱۰ نفر مرد متاهل انتخاب می شود که با این روش مجموعاً ۲۲۰ نفر از بین افراد متاهل انتخاب می گردد.
روش اجراء
جمع آوری اطلاعات توسط در پائیز ۱۳۹۳ انجام گرفت. نمونه آماری شرکت کنندگان از بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد،انتخاب شد و پس از ارائه توضیحات لازم ، پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه تعارضات زناشویی
یک ابزار ۴۲ سؤالی است که برای سنجیدن تعارض زناشویی بر مبنای تجربیات بالینی توسط ثنایی (۱۳۷۹) ساخته شده است . این پرسشنامه هفت بعد از تعارضات زناشویی را می سنجد که عبارتند از : کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش ر ابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر . این پرسشنامه از روایی محتوای خوبی برخوردار است .
پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ برای کل این پرسشنامه روی یک گروه ۳۰ نفری برابر ۹۴ ۰/۰ و برای ۷ خرده مقیاس آن به این شرح بدست آمد : کاهش همکاری ۷۰ ۰/۰ ، کاهش رابطه جنسی ۷۲ ۰/۰ ، افزایش واکنش هیجانی ۷۳ ۰/۰ ، افزایش جلب حمایت فرزند ۸۱ ۰/۰ ، افزایش رابطه فر دی با خویشاوندان خود ۷۵ ۰/۰ ، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ۶۹ ۰/۰ ، جدا کردن امور مالی از یکدیگر ۶۸ ۰/۰ هر سؤال براساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است که متناسب با پاسخ ها، نمرات ۱ تا ۵ به آن ها اختصاص می یابد که در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است
پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ)
این پرسشنامه توسط یانگ (۱۹۹۹) برمبنای مشاهدات بالینی برای شناسایی پانزده طرحواره ناسازگار اولیه تهیه شد. نسخه اولیه پرسشنامه توسط صاحبی و حمیدپور (۱۳۸۴) به فارسی برگردانده شده است. پرسشنامه دارای ۷۵ سؤال است که هر سؤال در طیف لیکرت به صورت شش گزینه‌ای از کاملاً غلط (نمره ۱) تا کاملاً درست (نمره ۶) پاسخ داده می‌شود. این ابزار ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه را در ۵ حوزه «طرد و بریدگی»، «خودگردانی و عملکرد مختل»، «محدودیت‌های مختل»، «دیگر جهت‌مندی» و «گوش به زنگی بیش از حد و بازداری» شناسایی می‌کند. اولین پژوهش جامع راجع به ویژگی‌های روان‌سنجی این پرسشنامه توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ (۱۹۹۵، به نقل از یانگ و همکاران) انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برای هر طرحواره ناسازگار اولیه، ضریب القایی از ۸۳/۰ (برای طرحواره خود تحول نیافته/ گرفتار) تا ۹۶/۰ (برای طرحواره نقص / شرم) بدست آمده و ضریب آزمون ـ بازآمون در جمعیت غیربالینی بین ۵۰/۰ تا ۸۲/۰ بود. هم‌چنین این پرسشنامه با مقیاس‌های ناراحتی روان‌شناختی، احساس ارزشمندی، آسیب‌پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه‌شناسی اختلالات شخصیت، روایی همگرا و افتراقی خوبی نشان داده است. روایی همزمان آزمون از طریق محاسبه ضریب همبستگی آن با آزمون تعارض زناشویی (براتی وثنایی، ۱۳۷۹) بدست آمد، که این ضریب (۵۱/۰=r) در سطح ۰۱/۰< p معنادار بود. درنهایت ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ، برای کل پرسشنامه برابر 94/0 و برای پنج حوزه آن به این شرح بدست آمد: طرد بریدگی 91/0، خودگردانی و عملکرد مختل 90/0، محدودیت‌های مختل 73/0، دیگر جهت‌مندی 67/0 و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 78/0 در این پرسشنامه نمره بالاتر نشان‌دهنده ناسازگارتر بودن طرحواره‌ها و نمرات پایین‌تر به معنی سالم‌تر بودن طرحواره‌هاست.
پرسشنامه سبک نگرش به عشق (LAS)
فـرم اصـلی ایـن پرسـشنامه توسـط هندریک و هندریک (۱۹۷۶) بر پایه ی نظریه ی لی از عشق ساخته شده است و دارای ۴۲ گویه است که پس از دو بار تحلیل عاملی تأییدی توسط هندریک و هندریک (۱۹۹۸) به ۲۴ گویه و در سومین تحلیل عاملی تأییدی، به ۱۸ گویه کاهش یافت. به دلیل اینکه فرم ۲۴ سؤالی آن بـه لحاظ ویژگیهای روانسجی مناسبتر است (نتو، ۲۰۰۱)، در این پـژوهش، مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. این پرسشنامه به صـورت طیـف ۴ تـایی از ۱ (کـاملاً مخـالفم) تـا ۴ (کـاملاً مـوافقم) نمرهگذاری میشود و نگرش نسبت به عشق را در ۶ بعـد شـامل عـشق فداکارانـه، بازیگرانـه،شهوانی، واقعگرایانه، دوستانه و رومانتیک نشان مـیدهـد. سـاختار عـاملی ایـن پرسـشنامه در جامعه ایرانی توسط بیات (۱۳۸۷) بررسی و سـاختار ۶ عـاملی آن تأییـد شـده اسـت.
فصل چهارم : یافته های پژوهش
در این بخش پس از توصیف داده‌ها براساس ویژگی‌های جمعیت ‌شناختی گروه نمونه، شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی داده‌های پژوهش ارائه شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون رگرسیون چندمتغیره استاندارد شده استفاده شده است.
توصیف داده‌ها
در جدول ۱-۴، توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه براساس جنسیت ارائه شده است.
جدول ۱-۴، توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب جنسیت
جنسیت