عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی، مستقل با توجه به شاخص جنسیت، با توجه به شاخص سابقه شغلی

 

۵-۷- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
منابع و مآخد فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
منابع و مآخد انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
فرم پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
فهرست جداول
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول شماره ۳-۱ : متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول شماره ۳-۲: شاخص های کارایی و اثر بخشی به همراه شماره سوالات مربوط در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۳-۳ : جدول تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………۶۷
جدول ۴- ۱: نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(۱)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
جدول ۴- ۲ : نتایج حاصل از بررسی انتظارات و ادراکات پاسخ دهندگان در مورد سوال فرعی(۲)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
جدول۴-۳: شاخص های برازندگی مربوط به تحلیل عاملی عامل های منتخب جهت ارزیابی خصوصی سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول ۴- ۴: نتایج حاصل از رتبه بندی عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
جدول شماره ۴-۵ : آزمون T مستقل با توجه به شاخص جنسیت …………………………………………………….۷۸
جدول شماره ۴-۶ : آزمون ANOVA با توجه به شاخص سابقه شغلی ……………………………………………۷۹
جدول شماره ۴-۷ : آزمون ANOVA با توجه به شاخص تحصیلات…………………………………………………۸۰