عریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری، تعریف عملیاتی و نظری متغیرها، مدیریت ارتباط با مشتری

 

بین تاثیر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
بین تاثیر ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۱-۶- قلمرو تحقیق
۱-۶-۱- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق مربوط به بانک های ملی و ملت شهرستان کاشان می باشد.
۱-۶-۲- قلمرو زمانی
این تحقیق در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۳ انجام گرفته است.
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار سازمانی و بازاریابی قرار می گیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری برمی گردد که هرکدام به طور مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد هرکدام را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .
۱-۷- روش کار
۱-۷-۱- روش تحقیق
با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری می پردازیم و با اجرای پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان می کنیم ، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می شود .
این پژوهش را به علت کاربرد خاص در مدیریت ارتباط با مشتری و گسترش کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان در مجموعه ی تحقیق کاربردی هم دسته بندی کرد .
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات
در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مقدماتی و تئوری های موجود درباره موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانهای که شامل مقالات ، کتاب ها ، بررسی اسناد ومدارک استفاده شده و پس از آن برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از پرسشنامه در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است .
۱-۸- تعریف عملیاتی و نظری متغیرها
۱-۸-۱- کیفیت زندگی کاری کارکنان
تعریف نظری : تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را می توان کیفیت زندگی کاری دانست.
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری کارکنان : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه استاندارد والتون کسب می نماید .
۱-۸-۲- مدیریت ارتباط با مشتری