عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی، مسایل حل نشده گذشته، رویکردهای حل تعارض

 

اگرهمسران نسبت به نظام ارزشی شان خشک ومتعصب باشند، تفاوت های موجود در نگرش ها، اعتقادات وانتظارات ممکن است باعث تداخل در تصمیم گیری مناسب شود. ارزش ها واعتقادات متفاوت، همسران را مستعد انتخاب اهداف یا روش های متفاوت برای نیل به اهداف مشابه، می کند واز آنجایی که هر هدف نیاز به سرمایه گذاری، وقت، تلاش و گاهی فداکاری دارد، همسران نمی توانند یک هدف را بدون تایید دیگری، دنبال کنند. (مارکمن وهمکاران، ۲۰۰۱) .
۲-۶-۴- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی
هنگامی که درک همسران از نقش خود وهمسرشان متفاوت باشد، ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود. اگر مفاهیم و اسکیماهای زوجها از نقش های جنسیتی متفاوت باشد، ممکن است تعارض ایجاد شود. لازم است همسران برای افزایش درک وتحمل شان از تفاوت های موجود در اعتقادات شان، نقش های جنسیتی را مورد بحث قرار دهند (مارکمن وهمکاران ۲۰۰۱).
۲-۶-۵- زایندگی اندک
تکمیل وظایف ونیل به اهداف یک عنصر لازم در همه روابط است. هنگامی که وظایف انجام نمی شوند، همسران ممکن است ناکام وخشمگین شوند. نقش احساس مسئولیت زوجها در روابط زناشویی و حل تعارض آنها بسیار موثر است. (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۱) .
۲-۶-۶- تغییرات و انتقالات
تغییر و تحول در روابط همسران غیرقابل اجتناب است. گرچه، نوع انسان ایمنی و الگوهای قابل پیش بینی برای ناشناخته ها را ترجیح می دهد. هنگامی که تغییرات ناگهانی و بدون پردازش افکار، احساسات و نیازها اتفاق می افتند ، ممکن است تعارض ایجاد شود. تغییرات ناگهانی ـ حتی اگر به نظر مثبت برسند ، مانند یک شغل بهتر ـ ممکن است در صورت عدم پردازش مناسب باعث اضطراب ، پریشان خاطری و گیجی شوند (مارکمن و همکاران ، ۲۰۰۱) .
۲-۶-۷- مسایل حل نشده گذشته
تا زمانی که مسایل حل نشده همسران مورد بحث قرار نگیرند و به طور شایسته روی آنها کار نشود ، به طور غیر قابل گریز، تاثیر منفی بر روابط می گذارند . بسیاری از همسران از بحث در مورد تعارض امتناع می کنند، زیرا خاطرات رنج آور تعارضات گذشته هنوز وجود دارد. این تجربیات گذشته بر زمان حال تحمیل می شوند. روابط ما با زوجها می تواند التیام بخش یا یادآور زخم های گذشته باشد. (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۱)
۲-۷- رویکردهای حل تعارض
در رویکرد های مخرب حل تعارض، همسران مسایل قدیمی را پیش می کشند ، تنها احساسات منفی را بیان می کنند، اطلاعات انتخابی را عنوان می کنند، بر روی افراد، به جای مسایل تمرکز می کنند و بر تفاوت ها ـ با هدف به حداقل رساندن تغییر ، تاکید می کنند و اغلب برنده یا بازنده وجود دارد که این عوامل می تواند صمیمیت را کاهش دهد و بالعکس . در حل تعارض سازنده ، همسران بر مسایل حال به جای مسایل گذشته ، متمرکز می شوند ، هم احساسات منفی وهم احساسات مثبت را با یکدیگر در میان می گذارند اطلاعات را به شیوه ای باز عنوان می کنند ، هر کس مسولیت خودش را نسبت به مشکل می پذیرد و در جستجوی شباهت ها هستند و هر دو همسر برنده اند و در نتیجه صمیمیت افزایش می یابد و اعتماد پرورش می یابد . جدول ذیل روش های سازنده و مخرب حل تعارض را خلاصه کرده است . در ادامه بحث به سبک های مختلف حل تعارض و فواید و مضرات هریک خواهیم پرداخت. (اولسون و دیفرین ، ۲۰۰۱).
حوزه نگرانی رویکرد سازنده رویکرد مخرب
مسایل مسایل کنونی مشخص و تعریف می شوند. مدام مسایل قدیمی ، مطرح می شوند.
احساسات هم احساسات منفی و هم مثبت عنوان می شود. تنها احساسات منفی بیان می شود.
اطلاعات اطلاعات کامل و درست داده می شود . اطلاعات انتخابی داده می شود.
موضوع مورد تمرکز تعارض به جای شخص بر مساله معطوف است . تعارض به جای مساله به فرد معطوف است .
سرزنش می پذیرند که هر دو مقصرند و هرکس سهم خودش رادر مشکل می پذیرد. دیگری رابرای مشکل سرزنش می کند.
ادراک بر شباهت ها متمرکز می شود. بر تفاوت ها متمرکز می شود.
تغییر تغییر رابرای پیشگیری از رکود تسهیل می کند. تغییر رابه حداقل می رساند و تعارض راافزایش می دهدو
پیامد هردوبرنده هستند. یکی برنده و یکی بازنده ، یا هردو بازنده هستند.