عملکرد سازمان، توانمند سازها، اعتماد متقابل

 

1- نتیجه‌گرایی
سرآمدی عملکرد با ایجاد تعادل و جلب رضایت ذینفعان در سازمان مرتبط است. این ذینعفان در حالت عمومی عبارتند از کارکنان، مشتریان، تأمین‌کنندگان، جامعه و سهامداران.
2- مشتری‌گرایی
مشتریان خریداران محصولات و خدمات با کیفیت هستند. لذا بایستی سازمان به نیازهای فعلی و آتی مشتنریان بالفعل و بالقوه سازمان توجه داشته باشد.
3- رهبری و ثبات مقاصد
رفتار رهبران سازمان منعکس‌کننده شفافیت و ثبات درمقاصد سازمان می‌باشد که در چنین محیطی سازمان و کارکنان آن می‌توانند بدرخشند.
4- مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیت‌ها
یک سازمان زمانی مؤثرتر عمل خواهد کرد که تمامی فعالیتهای آن درک شده و به طور سیستماتیک مدیریت شوند و تصمیمات مرتبط با عملیات سازمان بر اساس اطلاعات قابل اعتماد اخذ شوند.
5- مشارکت و توسعه نیروی انسانی
زمانی تمامی توان نیروی انسانی درسازمان به درستی به کار گرفته می‌شود که یک سری ارزش‌های مشترک و فرهنگ اعتماد متقابل در سازمان حاکم باشد.
6- یادگیری مستمر، نوآوری و بهبود
عملکرد سازمان درحالی به بهترین وجه خود خواهد رسید که در آن مدیریت و اشتراک دانش به درستی انجام شود. بدین منظور لازم است که فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود در سازمان حاکم باشد.
7- توسعه شراکت تجاری
زمانی یک سازمان مؤثرتر کار خواهد کرد که یک رابطه سودمند دوطرفه با شرکای تجاری خود داشته باشد که این رابطه باید بر اساس اعتماد، مشارکت و یکپارچگی داشته باشد.
8- مسئولیت نسبت به جامعه
زمانی منافع سازمان و کارکنان آن در درازمدت تأمین خواهد شد که اخلاقیات حرفه‌ای رعایت شده و انتظارات جامعه از بابت رعایت قوانین برآورده گردد.(آرانی ،1383)
بررسی اجمالی معیارها در مدل سرآمدی و نحوه امتیازدهی به آنها :
مدل سرآمدی یک مدل غیر تجویزی است که از 9 معیار تشکیل شده است. این معیارها، هسته و قلب این مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می‌گیرند. برای این که سازمانها بدانند که برای رسیدن به اهداف باید چگونه در عمل کار و فعالیت کنند، نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آنها در سازمان، موجب رسیدن به اهداف شود. معیارهای مدل سرآمدی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) توانمند سازها: پنج معیار اول این مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برایرسیدن به نتایج عالی، توانمند می‌سازند.
ب) نتایج: نتایجی هستند که سازمان‌های سرآمد در حوزه‌های مختلف به آنها دست پیدا می‌کنند و بیان‌کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمند سازها هستند.