عناصر آمیخته بازاریابی

 

قبلا در سطح کسب و کار برای شرکت یک هدف داشتیم ولی در سطح بازاریابی ٬ هدف های متعدد می توانیم داشته باشیم . بعنوان مثال ، در سطح کسب و کار ، هدف ما دست یابی به ۳۳ % سهم بازار بوده است و یا می توانیم برای هر کدام از حساب های پس انداز ، سپرده سرمایه گذاری مدتدار و حساب جاری بعنوان هدف ، میزان رشد مشخصی در نظر بگیریم .
۱۱-استراتژی بازاریابی : استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی . ابزارکار و تاکتیک ها در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی است . یعنی اینکه با محصول چطور عمل کنیم ؟ ، چه قیمتی بگذاریم؟
چطور به مشتری آگاهی بدهیم ؟ و چطور به دست مشتری برسانیم ؟
۱۲-آمیزه بازاریابی : یک بنگاه از طریق آمیزه بازاریابی با مشتری ارتباط برقرار می کند و لذا به این عوامل تاکتیک ها یا ابزارهای بازاریابی گفته می شود.
استراتژی بازاریابی ( مدل دکتر فرهنگ )

نمودار۲-۲(استراتژی بازاریابی ( مدل دکتر فرهنگ ))
منبع : رشیدی ، محمد حسین ، پروژه پایان نامه تدوین استراتژی مناسب بازاریابی بانک صادرات ، ۱۳۸۳ ، ۷۶
۲-۸ – آمیخته بازاریابی
مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ بوسیله نیل بوردن معرفی شد و به ۴P معروف گشت . آمیخته بازاریابی برمدلها و روش های سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روش های سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت غلبه کرده و روش های جدید مانند دیدگاه محصولی دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند(G randroos,1997,323). آمیخته بازاریابی عبارتست از مجموعه ای از ابزارهای مداخله در بازار که بصورت وابسته بهم عمل می کنند . بطوریکه تاثیر لازم یا مورد نظر را در بازار می گذارند . ( محب علی , ۱۳۸۱,۳).
آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است . پس از انتخاب یک بازار هدف مدیران بازاریابی باید برنامه ای سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت تدوین کنند. (Devlin& Ennew, 1997, 7) . برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول قیمت ترفیع و توزیع تشکیل می شود . جدول زیر نشان دهنده ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه فلیپ کاتلر می باشد .
محصول (کالا) قیمت فروش تبلیغات پیشبردی مکان عرضه
تنوع کالا
کیفیت
طرح
ویژگیها
نام تجاری
بسته بندی