عنوان به زبان انگلیسی، خطای نسبی پیش بینی، آزمون فرضیه تحقیق

 

۵-۵-۱ پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………………………۸۵
۵-۵-۲ پیشنهادها برای سازمان بورس ۸۶
۵-۶ خلاصه فصل پنجم ۸۷
پیوست- جداول
جدول(۴-۱) نمونه آماری ۸۹
جدول(۴-۲) EPS های پیش بینی شده توسط مدیریت شرکت های نمونه ۹۰
جدول(۴-۹) مقایسه EPS های پیش بینی شده توسط مدل و مدیریت با EPS های واقعی ۱۱۴
جدول(۴-۱۰) محاسبه خطای EPS پیش بینی شده توسط مدل و مدیریت با مقدار واقعی ۱۱۵
جدول(۴-۱۱) درصد خطای پیش بینی مدل و مدیریت ۱۱۶
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۱۸
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
صفحه عنوان به زبان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
چکیده :
پیش بینی سود وتغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران،مدیران،تحلیلگران مالی،پژوهشگران و اعتبار دهندگان بوده است.اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد؛هرچه میزان این انحراف کمتر باشد،پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است.
منابع مختلفی برای ارائه پیش بینی سود وجود دارد که عمدتاٌ به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:پیش بینی سود توسط مدیریت،تحلیلگران مالی و مدل های کمی سری زمانی. تحقیقات زیادی در زمینه مقایسه دقت روش های پیش بینی سود انجام شده که به نتایج گوناگون و گاهی متضاد رسیده اند.
پژوهش حاضر در پی آن است که دقت پیش بینی سود هر سهم(EPS) توسط مدیریت را با دقت پیش بینی سود هر سهم(EPS) توسط مدل های سری زمانی باکس-جنکینز مورد مقایسه و آزمون قرار دهد. آزمون بر روی ۵۱ شرکت نمونه برای سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ انجام می شود. جهت آزمون فرضیه تحقیق ابتدا مناسب ترین مدل باکس-جنکینز(AR) از داده های شرکت های نمونه بدست آمده و سپس EPS فصل چهارم سال ۱۳۹۰ توسط مدل پیش بینی می گردد.در مرحله بعد خطای نسبی پیش بینی EPS توسط مدیریت و مدل با EPS واقعی همان فصل محاسبه می گردد.در آخر با بهره گرفتن از روش آزمون والد به مقایسه دقت پیش بینی EPS توسط مدل و مدیریت پرداخته می شود.