عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، تغییرات تکنولوژی

 

انگلیس
شکل(۲-۴): استرسهای معلمان آمریکا و انگلیس. منبع: (هو، ۱۹۹۶، ۴۳)
با آنکه حتی یک عامل فشار آور به تنهایی میتواند فشار روانی عمدهای به بار آورد، ولی به طور معمولی عوامل فشار آور با هم آمیخته میشوند تا از راه های گوناگون عرصه را بر کارمند تنگ کنند و سرانجام فشار روانی پدید آورند. ولی به هر حال میتوان این عوامل را از هم تفکیک کرد و به طور جدا گانه مورد بحث قرار داد(دیویس و همکاران،۱۳۷۳، ۶۳۴). استرس شغلی فقط در عامل تغییر خلاصه نمیشود بلکه عوامل مختلفی سبب استرس شغلی میشوند که ذیلا بحث خواهد شد. عوامل ایجاد کننده استرس شغلی را میتوان به طور کلی به عوامل برون سازمانی، درون سازمانی، عوامل گروهی، فردی تقسیم کرد، این عوامل بر همدیگر تاثیر و در تعامل هستند(سیدجوادین،۱۳۸۵،۶۳۲ ، ابطحی،۱۳۸۱،۲۹۶). این عوامل در یک نمای کلی در شکل (۲-۴) نشان داده شده است.
عوامل استرس زای برون سازمانی
عوامل استرس زای سازمانی
عوامل استرس زای گروهی
عوامل استرس زای فردی
شکل(۲-۵): عوامل استرسزای شغلی. منبع:(مورهد و گرفین، ۱۳۷۷، ۱۲۵)
استرس شغلی اغلب به وسیله چندین عامل بوجود میآید(ناسردین و دیگران، ۲۰۰۶، ۱۱۶). برخی از نویسندگان مانند رابینز در کتاب مدیریت رفتارسازمانی خود این عوامل را به سه عامل یعنی عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی کرده است(رابینز،۱۳۸۴، ۹۵۳) و یا شرمور هورن، هانت و ازبورن در کتاب رفتار سازمانی خودشان این عوامل را به سه دسته عوامل کاری، عوامل غیر کاری و عوامل شخصی تقسیم بندی کردهاند(شرمرهورنوهمکاران، ۱۳۷۸، ۴۱۲).
۲-۲-۵- عوامل استرسزای برون سازمانی
اگر سازمان را از دیدگاه سیستم باز مورد بررسی قرار دهیم و بپنداریم که سازمان از محیط خارج به شدت تاثیر میپذیرد آنگاه برایمان روشن میشود که فشار شغلی صرفاً به عوامل درون سازمانی یا محدودهای از زمان که افراد در سازمان کار میکنند محدود نمیشود. همانگونه که یک محیط نامطمئن میتواند بر درجه یا سطوحی از فشار روانی و اعضای سازمان نیز تاثیر بگذارد(لوتانز،۱۳۷۲، ۲۲۳).
این فشار زاها شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات سیاسی- اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی میباشد.
نشانه های فیزیولوژیکی
سردرد
با لا رفتن فشار خون
بیماریهای قلبی
نشانه های روانی
بی خوابی